Spring naar content

Hepatitis B serologische controle na vaccinatie van kinderen van hepatitis B dragermoeders

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Tijdens deze periode zal de AIOS werken aan een grote opdracht over de serologische controle na vaccinatie tegen hepatitis B van kinderen van dragermoeders.
Kinderen van hepatitis B dragermoeders hebben een veel grotere kans op een hepatitis B infectie dan kinderen van niet-drager moeders. Verticale transmissie tijdens de zwangerschap en bevalling speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom krijgen kinderen van hepatitis B dragermoeders direct na de geboorte immuunglobulinen tegen hepatitis B en een 1ste dosis hepatitis B vaccin. Daarna volgt de baby het aangepaste schema van het Rijksvaccinatieprogramma met vaccinaties op 2, 3, 5 en 11 maanden.
Om te evalueren of deze maatregelen effect hebben, wordt er bij deze kinderen ongeveer 6 weken na de vaccinatie bij 11 maanden een serologische controle uitgevoerd. Hierbij zijn diverse partijen betrokken, zoals de huisarts, de jeugdarts en het RIVM betrokken.
De huidige werkwijze is suboptimaal en geeft geen volledig beeld of alle kinderen, die voor deze secundaire preventie in aanmerking komen ook daadwerkelijk beschermd zijn.

Het doel van deze stage is:

  • Kort beschrijven van de huidige werkwijze en de tekortkomingen ervan.
  • Exploreren welke alternatieve werkwijzen er zijn.
  • De voor- en nadelen van deze alternatieve werkwijzen in kaart brengen.
  • Suggesties doen voor implementatie van deze alternatieve werkwijzen, waarbij een aantal aspecten wordt mee genomen:
    • Praktische uitvoerbaarheid
    • Haalbaarheid in relatie tot huidige wet- en regelgeving
    • Mogelijkheden voor goede evaluatie van de alternatieve werkwijzen

Het resultaat van de opdracht kan dan gebruikt worden om het beleid rondom serologische controle van hepatitis B profylaxe bij kinderen van dragermoeders te verbeteren.

Verder zal de AIOS tijdens de stage kennis maken met het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) en de diverse centra, die hieronder vallen. Er kan worden meegekeken/meegewerkt worden met taken van artsen M+G, in diverse onderdelen van, waaronder samen met één van de medisch adviseurs RVP in de regio.