Spring naar content

Programma management/coördinatie GGD Brede programmalijnen

GGD IJsselland (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bewaakt, beschermt, bevordert de gezondheid van 520.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

We werken aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving
Positieve gezondheid is ons uitgangspunt. Dit betekent dat we gezondheid zien als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.

GGD IJsselland wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Over de stageplaats
Je wordt gekoppeld aan de programmamanager of aan één van de coördinatoren van de verschillende programmalijnen.
GGD IJsselland heeft in haar Agenda Publieke Gezondheid 2019-2023 vijf programmalijnen geformuleerd: versterken publieke gezondheid, jeugd en kansrijke start, psychische gezondheid, gezonde leefomgeving en gezond ouder worden.

In alle programmalijnen ligt de focus op het versterken van de eigen regie van mensen en anders en breder kijken naar gezondheid volgens het concept van positieve gezondheid.
In de programmalijnen wordt landelijk/gemeentelijk beleid en de daadwerkelijke uitvoering door de diverse  afdelingen en de bijbehorende ketens verbonden  in gemeenschappelijke public health doelen. Om deze doelen te realiseren wordt vol ingezet op samenwerking in de keten en met gemeenten.

Deze stage biedt de kans om dwars door de GGD bezig te zijn met beleid en de uitvoering daarvan. In deze stage werk je tevens aan een opdracht, waarin inhoudelijk onderzoek met een beleidsanalyse gecombineerd wordt.

We zoeken creatieve aios met brede belangstelling voor public health en (bestuurlijke) samenwerking.
Begeleiding vindt plaats door de programmamanager of programma coördinator en een arts M&G