Spring naar content

Veldhovenexpertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (locatie Veldhoven)

Herlaarhof is het expertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel met veel mogelijkheden om de diverse aspecten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie te leren kennen als aios en je als kinder- en jeugdpsychiater te specialiseren.

Binnen de regio hebben we een belangrijke functie doordat we ambulant en klinisch veel mogelijkheden hebben. De combinatie van High Intensive Care-jeugd (HIC-jeugd), IHT (intensive Home Treatment) en AGB (Ambulante Gezinsbehandeling), maken dat de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie veel mogelijkheden tot behandelen heeft. Herlaarhof participeert ook in de wijkteams in de regio. Klinisch is er naast HIC-jeugd ook nog mogelijkheid tot klinisch behandelen op de Medium Care en kinderkliniek. 

Herlaarhof heeft met de opnamemogelijkheden, als Top Referent Trauma Centrum en met het Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking een supraregionale functie. Er is een opname afdeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking met BOPZ-functie, naast een polikliniek. 

Somatiek en psychiatrie: Herlaarhof heeft een nauwe samenwerking met kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wekelijks komt een kinderarts spreekuur doen op Herlaarhof en omgekeerd doet een kinder- en jeugdpsychiater wekelijks spreekuur en consulten op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds kort is er voor de aios kindergeneeskunden en aios kinderpsychiatrie een stage somatiek en kinderpsychiatrie, waarbij een deel van de stage in het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaatsvindt en een deel op Herlaarhof  (zie hiervoor de stagebeschrijving in de etalage)

Opleiding: er zijn 4-6 aios kinder- en jeugdpsychiatrie plekken binnen Herlaarhof Vught, met daarnaast de mogelijkheid voor op maat gemaakte stages naar interesse van de aios KJP. Naast de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, leiden we ook klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten en GZ-psychologen. Ook zijn er mogelijkheden voor jeugdartsen i.o., AVG-artsen i.o. en huisartsen i.o.

De jeugdarts i.o. neemt deel aan het lokaal onderwijs van Herlaarhof. Om de week is er een klinische bespreking, CAT of journalclub. In het lokaal onderwijs participeren naast de aios de supervisoren (kinder- en jeugdpsychiaters), de klinisch psychologen i.o. en de verpleegkundigspecialisten i.o. en evt. anios KJP.

Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die (complexe) problemen hebben thuis, op school en/of in het contact met leeftijdsgenoten die te maken hebben met psychiatrische problematiek. Dit betreft de locatie Veldhoven. De vestiging in Veldhoven heeft een polikliniek en dagbehandeling en werkt nauw samen met Zuiderbos (speciaal onderwijs). Wij bieden diagnostiek /beeldvorming, indicatiestelling en kortdurende behandeling (<1jaar) en/of begeleiding voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek en hun systeem, wanneer enkelvoudige behandeling onvoldoende is. Langer durende behandeling/begeleiding doen we niet. Hierop vormt de nazorg poli (voormalig medicatie poli) een uitzondering. Het systeem van de cliënt is altijd onderdeel van het traject. Wanneer nodig kan een kortdurende klinische module (3 maanden) worden ingezet op de Herlaarhof locatie Vught. Of kan er verwezen worden voor een specifieke module naar een andere eenheid in Vught of Helmond. Wij werken multidisciplinair en ons team bestaat uit een psychiater, jeugdarts, klinisch psycholoog, gz-psychologen, systeemtherapeuten en begeleiders B en C.

De jeugdarts kan kennismaken met de poliklinische werkzaamheden. Hij of zij kan deelnemen aan de intake, het diagnostiek traject en de medicatie poli. Hij of zij kan  samen met de psychiater of onder supervisie van de psychiater, zelf enkele onderzoeken doen, medicatie consulten verrichten, hiervan verslaglegging doen,  deel nemen aan het intake overleg waarbij de gelegenheid bestaat zelf de nieuwe cliënten in te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid om in overleg mee te kijken bij verschillende behandelmodules ( bv dagbehandeling, testonderzoek, ouder kind observatie, school observatie, gezinsdagbehandeling ) De bedoeling is dat de jeugdarts een zo goed mogelijk beeld krijgt van de kinderpsychiatrische problematiek en behandeling.

Je komt met de volgende expertise in aanraking:

  • Intake
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Indicatie stelling
  • Diagnostiek
  • Advisering
  • Systemische interventies
  • Medicamenteuze behandeling
  • Kennismaken met verschillende behandelmodules
  •  Multidisciplinaire samenwerking
  • Samenwerking met externe partners zoals scholen, jeugdzorg en de gemeente, andere zorgaanbieders