Spring naar content

Vergelijking van richtlijnprocessen in de infectieziektebestrijding

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb), is één van dertien specialistische kenniscentra van het RIVM. Het LCI coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie, om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen. LCI heeft vier afdelingen, waaronder de afdeling ‘Richtlijnontwikkeling en -implementatie’, die de volgende richtlijnen ondersteunt of binnenkort gaat ondersteunen:
1) LCI-richtlijnen, voor de infectieziektebestrijding (sinds 2005 onderdeel van RIVM/LCI).
2) Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)-richtlijnen, voor hygiëne en infectiepreventie (sinds 2007 bij het LCI en sinds 2017 fysiek bij het LCI).
3) Samenwerking Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)-richtlijnen, voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen (sinds 2020 bij het LCI). SRI is een voortzetting van de stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP).
4) Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)-richtlijnen, voor de tuberculosebestrijding (vanaf 2022 bij het LCI).

Binnen de afdeling ‘Richtlijnontwikkeling en -implementatie’ is een stageplek beschikbaar voor een arts Maatschappij & Gezondheid in opleiding (aios). Het doel van de stage is om de aios inzicht te geven in richtlijnprocessen. De aios zal daartoe bovenstaande vier richtlijnprocessen vergelijken, de rationale van verschillen verkennen en beschrijven, sterke en zwakke kanten identificeren en opties voorstellen voor verbeteringen. De aios M+G maakt, in samenspraak met de supervisor, allereerst een plan van aanpak voor de vergelijking van richtlijnprocessen in de infectieziektebestrijding. Kennis en ervaring met richtlijnen en richtlijnen processen is een pre om deze stage te volgen op het LCI.

De stageperiode is tussen 1 april en 30 september 2021 (3 maanden bij fulltime opleiding). Langere stage is mogelijk in deze periode als de aios niet fulltime in opleiding is. Begin datum is te bespreken.
Aios zal brief moeten sturen met een motivatie om deze stage te volgen. Vooraf zal een matchingsgesprek plaatsvinden. Bij meerdere kandidaten wordt selectie gedaan op brief / n.a.v. een selectiegesprek.