Spring naar content

Klinische stage bij laboratorium Medische Microbiologie en de arts-microbioloog

Ter bevordering van differentiatie en kruisbestuiving tussen arts M&G en arts-microbioloog, bieden wij een klinische stage aan bij ons laboratorium medische microbiologie en de artsen-microbioloog.

In deze stage doe je kennis op over:

 • Hoe een medisch microbiologisch laboratorium werkt
  • Het medisch microbiologische landschap
  • De taken van de arts-microbioloog en de samenwerking met de arts-infectieziektenbestrijding
  • Welke verschillende onderdelen er binnen de medische microbiologie zijn
  • Welke verschillende diagnostische methoden er zijn die gehanteerd worden
  • Hoe diagnostische resultaten geïnterpreteerd worden
  • Medisch microbiologische infectie casuïstiek uit de 1e en 2e lijn
  • Infectiepreventie

Je doet dit bij ons op het laboratorium en in de kliniek. Er zijn verschillende deelspecialismen waar je kennis mee maakt waaronder bacteriologie, virologie, parasitologie, mycobacteriologie (eigen TB lab), mycologie, serologie en moleculaire diagnostiek. Daarnaast zijn er de werkzaamheden in de kliniek zoals A-team, antibioticacommissie, consultvoering, infectiepreventie en participatie in MDO’s. Ons team bestaat uit enthousiaste en ervaren artsen-microbioloog, vakspecialisten, analisten en deskundigen infectiepreventie. De mogelijkheid bestaat om ook een keer mee te lopen met de internist-infectioloog. Samen met de stage begeleider maken we een passend stageplan.

Geïnteresseerd in deze stage? Vraag het Stagebureau om de contactgegevens via planningmg@nspoh.nl

Kinderrevalidatie

Eerst mogelijke stageplek vanaf september 2024

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek. Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen.

We zien een breed en groot scala aan verschillende aandoeningen door nauwe samenwerking met een topregionaal ziekenhuis (Amphia) en we krijgen ook veel verwijzingen uit het Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Zo kan je meer kennis ontwikkelen in alle voorkomende aandoeningen binnen de kinderrevalidatie. De aios krijgt alle ruimte voor het verdiepen in een of meerdere aandoeningen naar keuze en krijgt inzicht in verschillende diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden binnen de revalidatie. Na een inwerkperiode kan de aios zelf kinderen gaan zien onder supervisie en het behandeltraject coördineren.

Kijk voor meer informatie ook op www.opleidingsetalage.nl.

Stage consultatie bureau arts in opleiding

Moventis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. We bieden psychologische behandeling aan kinderen en jeugdigen tot en met 12 jaar en we bieden Basis GGZ volwassenzorg aan volwassenen met psychische klachten in de zwangerschap en/of vlak na de bevalling. Moventis GGZ heeft als specialismen Infant Mental Health, trauma, hechting, zwanger­schap en de babytijd. Wij werken hierbij veelal lichaamsgericht, met een geïntegreerde systemische benadering. We streven hierbij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij ondersteunen kinderen/jeugdigen en hun ouders en volwassen in het vinden van hun eigen kracht door naast hen te staan en hen de regie in eigen hand te laten houden. Hierbij bieden wij zo min mogelijk ondersteuning waar het kan en zo veel mogelijk onder­steuning waar nodig.

We zijn een GGZ instelling met pijlers IMH, trauma en hechting, lichaams en ervaringsgericht werken, waarbij het gehele systeem meegenomen wordt. De opleideling kan meelopen met behandelingen, maar dient ook mee te denken bij implementatie van nieuw aanbod en mag meedenken bij de verbinding leggen tussen het medische en sociaal domein. Scholen ven medewerkers is optioneel.

Microbiologie lab stage

Certe levert zekere medische diagnostiek en advies. Als samenwerkingspartner in de zorg, willen we een bijdrage leveren aan een betere, doelmatige en kostenefficiënte gezondheidszorg in (Noord-)Nederland.

Tijdens de stage kan de AIOS meekijken bij microscopie, serologie, hoe wij bacteriën kweken, werkzaamheden op een BSL3 lab, moleculaire diagnostiek.
Wij zijn een lab voor routine diagnostiek, hebben een afdeling research en development (m.n. voor ontwikkeling eigen diagnostiek), data-analyse/epidemiologie en werken nauw samen met de divisie Klinische Chemie.

Kijk voor meer informatie op https://www.certe.nl/zorgverleners

SEH stage AIOS forensische geneeskunde

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Leerdoelen worden in samenspraak beschreven. Gedacht kan worden aan:

 • Opvang van de acute patiënt volgens de ABCDE methodiek.
 • Triage en prioritering, wel of niet insturen in dagelijkse praktijk.
 • Ervaring opdoen in kleine traumatologie oa in het kader van arrestantenzorg.
 • Kleine verrichtingen, zoals hechten.
 • Samenwerking met verschillende specialismen en “het ziekenhuis” in het algemeen.

Obductiepathologie

Symbiant is hét expertisecentrum op het gebied van pathologie. Opgericht door drie toonaangevende Noord-Hollandse medische centra: Noordwest Ziekenhuisgroep (voormalig Medisch Centrum Alkmaar), Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum.

Symbiant biedt state-of-the-art klinische pathologie (waaronder moleculaire technieken) voor de eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Naast de diagnostiek beoogt Symbiant een leidende rol te spelen in (toegepast) onderzoek, innovatie en opleiding.

Symbiant, locatie Alkmaar verzorgt binnen Noord-Holland Noord de klinische pathologie voor de eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Het grootste aanbod diagnostiek, ook binnen de obductiepathologie, komt van de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Het percentage patiënten dat na overlijden wordt geobduceerd, neemt in heel Nederland steeds verder af. De pathologen van Symbiant vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat de obductie het laatste en soms enige diagnostisch middel is om de ziektegeschiedenis en doodsoorzaak te achterhalen, medisch handelen te controleren en nabestaanden in te kunnen lichten over eventuele erfelijke aanleg. Daarom heeft de obductiepathologie binnen Symbiant dezelfde status als ieder ander subspecialisme binnen de pathologie.
Op locatie Alkmaar zijn enkele pathologen die alle uit de regio aangeboden obducties verrichten. Dit zijn er zo’n 160 per jaar, globaal 2-3 per week. Hiervan is ongeveer 10% van buiten het ziekenhuis (via huisartsen en de forensische geneeskunde). Een deel hiervan heeft dan ook een semi-forensisch karakter. Door de hoge kwaliteit van de obductiepathologie zijn zowel de huisartsen als de GGD-artsen in de regio relatief actief in het aanmelden van postmortaal onderzoek. Naast obducties op volwassen personen worden er ook perinatale en foetale obducties gedaan.

Doel van de stage is om onder supervisie, maar zelfstandig obducties te verrichten.

 • Je krijgt de ruimte om onder supervisie zelf te leren prepareren
 • Je leert het klinisch beeld en je bevindingen aan elkaar te correleren tijdens de nabespreking met de aanvragend arts
 • Je leert op verschillende manieren een obductieverslag te schrijven
 • Je leert uitgebreid klinisch redeneren tijdens de necrologiebesprekingen op de diverse afdelingen.
 • Desgewenst kan een meer forensisch accent op de stage komen te liggen (onder leiding van een forensische patholoog)
 • Als het binnen de stageperiode valt, kan worden geparticipeerd in de perinatale audits

Hoe ga ik leren?
Als aios verricht je in de stageperiode in principe alle klinische en semi-forensische obducties onder directe of indirecte supervisie. Als er geen obducties zijn aangemeld, is er tijd voor wetenschap, verdieping of kan meegedraaid worden in de dagelijkse diagnostiek. Hoe dit precies wordt ingevuld, is afhankelijk van het IOP van de aios en wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek of al hiervoor.

Aan het eind van de stage moet worden aangetoond dat er naast de dagelijks diagnostiek een verdiepende activiteit is gedaan (bijv. een CAT, onderwijs, onderzoek). De keuze hiervoor en de planning worden eveneens besproken voor start van de stage of tijdens het intakegesprek.

Crisisdienst Den Haag

De crisisdienst Haaglanden is onderdeel van de ambulante acute keten van Parnassia. De crisisdienst verleent op verzoek van verwijzers 24/7 spoedeisende hulp aan patiënten en hun systeem, die in crisis zijn. De hulp bestaat uit crisisinterventie, psychiatrische beoordeling en diagnostiek en toeleiding naar de juiste vorm van zorg.

Er wordt gewerkt in koppels bestaande uit een arts (AIOS of ANIOS) en een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de psychiatrisch achterwacht, die samen met het koppel de verantwoordelijkheid draagt voor de crisisbeoordelingen.

Je taken bestaan uit:
-Het doen van (sub)acute psychiatrische beoordelingen-
-Risicotaxatie op gevaar (voor patiënt, zijn/haar omgeving en voor jezelf en je collega)
-Beoordelen van noodzaak tot verplichte zorg (WVGGZ)
-Opnamebemiddeling en verwijzing
-Consultatie en advies
Je werkt hierbij nauw samen met het (steun)systeem van de betrokken patiënten, alle erkende verwijzers en interne en externe ketenpartners.

Een van de vaste psychiaters van de crisisdienst wordt je stagebegeleider.

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Voorlopig geen stageplaats beschikbaar

Elk kind, en elke jongere verdient een stabiele toekomst. Met hun toekomst voor ogen dragen onze specialisten hier vol overtuiging aan bij zolang dat nodig is.

Door mee te draaien in een van de poliklinische teams maak je kennis met de diagnostiek en behandeling van diverse kinder- en jeugdpsychiatrische beelden in alle leeftijden tot 20 jaar, waaronder autismespectrumstoornissen, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen, alsook trauma, hechting en persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met systeeminteracties. Je doet ervaring op met intakes, ontwikkelingsanamnese, medicatie-instelling, systeemgesprekken. Je loopt ook een enkele crisisdienst mee om kennis te maken met spoedeisende zorg.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Eventueel weer plek vanaf september 2024

GGZ Rivierduinen, kinderen en jeugd, heeft locaties in Haaglanden (Leidschendam en Zoetermeer), Leiden, Katwijk en Alphen aan den rijn. Het gaat om poliklinische zorg, geleverd door een multidisciplinair team. Er wordt psychiatrische en psychologische zorg geleverd aan kinderen en jongvolwassenen van 4 tot 26 jaar. Op alle locaties wordt in het kader van transitiepsychiatrie nauw samen gewerkt met poliklinieken volwassenen en wordt per aanmelding gekeken welke afdeling de zorg het beste kan oppakken.

Kinder- en jeugdpsychiatrie Rivierduinen is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen & adolescenten van 4 tot 26 jaar, die een complexe zorgvraag hebben op één van de volgende vier zorglijnen:

 • Autisme: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie .
 • Kristal: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie in combinatie met een verstandelijke beperking.
 • Trauma & hechting: Diagnostiek & behandeling van complex trauma & hechting
 • SA: Diagnostiek & behandeling van complexe stemming- en angstproblematiek

De grootste categorieën diagnoses zijn: autisme en aandachts-concentratiestoornissen, gevolgd door angst- en stemmingsstoornissen, gecompliceerd door systeemproblematiek.

Bij elke aanmelding wordt beoordeeld waar de cliënt de zorg krijgt, en hier handelen we ook naar. Als na intake of onderzoek blijkt dat er sprake is van milde en lichte problematiek verwijzen wij door naar andere aanbieders. Dit kan een eerstelijnspsycholoog zijn of bijvoorbeeld een Jeugd en Gezin Team. Hier zijn we duidelijk en open in bij de start van de behandeling. We maken goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

De behandeling is gericht op herstel en het weer optimaal gaan functioneren ondanks eventuele chronische diagnose. Dit doen wij in multidisciplinair verband en in nauwe samenwerking met de cliënt, naastbetrokkenen en netwerkpartners.
Onze visie is dat een kind thuis opgroeit. We bieden daarom zo veel als mogelijk ambulante zorg. Deze zorg kan in verschillende vormen gegeven worden; crisishulp, eventueel aan huis in het systeem van het kind, tot aan ambulante gesprekken op een poliklinieken. De zorg kan kortdurend of langerdurend zijn; afhankelijk van wat het kind nodig heeft. Mocht een opname alsnog nodig zijn zorgen we dat het kind wordt opgenomen bij één van onze ketenpartners. Als er geen SGGZ zorg meer nodig gaan we in overleg met ketenpartners voor vervolgzorg. Aangezien we zorg leveren voor kinderen en jeugdigen in (hoge) nood is het belangrijk dat de wachttijden minimaal zijn. We hanteren daarom een maximum van vier weken. Een goede doorstroom en tijdige normalisatie is hiervoor noodzakelijk. Daarom maken we goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

Poliklinische diagnostiek en behandeling vinden plaats binnen een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ambulant psychiatrisch hulpverleners, sociotherapeuten, vaktherapeuten en natuurlijk systeemtherapeuten. Deze behandelaren werken allemaal volgens de laatste richtlijnen op het gebied van psychologische en psychiatrische behandeling.

De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Vroege signalering van psychiatrische problematiek en systeemproblematiek;
 • De criteria om door te verwijzen naar SGGZ;
 • Poliklinische psychiatrische en sociale diagnostiek;
 • Poliklinische behandeling van cliënten, zowel medicamenteus als als psychologische behandeling;
 • Ervaring opdoen in het werken met systemen van de cliënten en andere betrokken partijen;
 • Eventueel ervaring uitbreiden in spoedconsulten op de acute psychiatrie tijdens bereikbaarheidsdienst.

Kennis wordt opgedaan door meekijken met de aanwezige artsen en het onder supervisie uitvoeren van enkelvoudige medicatieconsulten.

Competenties en leerdoelen van de stage:
Het herkennen van vroege signalen van ontwikkelingsproblematiek en stemming- en angstproblematiek. En daarbij het systemisch functioneren rondom deze problemen.
Daarnaast inzicht krijgen in hoe problemen van ouders inwerken in opvoeding van ouders.
Het herkennen van pluis- en niet pluis gevoel, dit bespreekbaar maken en mogelijk maken om door te verwijzen naar psychiatrische zorg.

Supervisie en werkbegeleiding
Supervisie en werkbegeleiding (vast wekelijks uur, naast de dagelijkse supervisiemomenten ad hoc) zal worden gegeven door de psychiater op de betreffen poli.

Faciliteiten
De jeugdarts heeft een eigen werkplek, met eigen voorzieningen, zoals een computer. De locatie zorgt voor basis-onderzoeks-apparatuur.
Bovendien zal de jeugdarts deelnemen aan multidisciplinaire overleggen en inhoudelijke psychiateroverleggen.

Consultatieve psychiatrie

Rijnstate is hét ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. We bieden uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit op de locaties Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid.

Er werken ongeveer 5.000 medewerkers bij Rijnstate. Samen richten zij zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Hiermee zijn wij een van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

De aios diagnosticeert, behandelt en begeleidt patiënten die naast een lichamelijke aandoening psychiatrische symptomatologie vertonen, tijdens een vaak kortdurende opname in het ziekenhuis of bij een bezoek aan de spoedeisende hulp. De aios werkt in het team van de consultatieve dienst samen met aios psychiatrie en huisartsgeneeskunde, de consultatief psychiatrisch verpleegkundigen en altijd onder supervisie van de psychiater.

https://www.rijnstate.nl/specialismen/psychiatrie/opleiding-tot-psychiater-in-rijnstate/