Spring naar content

Knelpunten in nazorg voor patiënten met ernstige sociale problematiek

Op de afdeling interne geneeskunde van het UMC Utrecht liggen geregeld patiënten met uitgebreide sociale problematiek. Problemen die veelvuldig gezien worden zijn dakloosheid (buiten slapen), onverzekerd zijn, geen steunend netwerk in Nederland hebben, en GGZ- en/of verslavingsproblematiek. Vaak betreft het patiënten die afkomstig zijn uit andere EU-landen, of mensen van buiten de EU zonder geldige verblijfstitel. 

Het herstel- en ontslagtraject kan bij deze patiënten (erg) complex zijn, doordat zij niet op alle vormen van zorg aanspraak kunnen maken (ELV, revalidatie, verslavingszorg) en doordat zij geen toegang hebben tot de randvoorwaardes voor herstel (rust, hygiëne, gezond eten/drinken, een droge en warme slaapplaats etc.) zodra zij het ziekenhuis verlaten.

De verwachting is dat dit probleem ook voorkomt op andere afdelingen binnen het UMC Utrecht.

Het doel van deze stage is om het probleem beter in kaart te brengen en te verkennen wat mogelijke oplossingen zijn. Dit zal worden gedaan door in eerste instantie data op te vragen uit het EPD, en op basis hiervan met afdelingen in gesprek te gaan over tegen welke problemen zij aanlopen en wat zij als mogelijke oplossingen zien.

Daarnaast draai je mee op de afdeling Public Health van het UMC Utrecht. Je neemt actief deel aan afdelingsbijeenkomsten, zodat je je een beeld kunt vormen van wat een academische Public Health afdeling allemaal doet.. Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je meedraaien in diverse onderwijsvormen en andere afdelingsactiviteiten.

Klinische stage bij laboratorium Medische Microbiologie en de arts-microbioloog

Beschikbare stageplek april/mei/juni en vanaf half september 2024

Ter bevordering van differentiatie en kruisbestuiving tussen arts M&G en arts-microbioloog, bieden wij een klinische stage aan bij ons laboratorium medische microbiologie en de artsen-microbioloog.

In deze stage doe je kennis op over:

 • Hoe een medisch microbiologisch laboratorium werkt
  • Het medisch microbiologische landschap
  • De taken van de arts-microbioloog en de samenwerking met de arts-infectieziektenbestrijding
  • Welke verschillende onderdelen er binnen de medische microbiologie zijn
  • Welke verschillende diagnostische methoden er zijn die gehanteerd worden
  • Hoe diagnostische resultaten geïnterpreteerd worden
  • Medisch microbiologische infectie casuïstiek uit de 1e en 2e lijn
  • Infectiepreventie

Je doet dit bij ons op het laboratorium en in de kliniek. Er zijn verschillende deelspecialismen waar je kennis mee maakt waaronder bacteriologie, virologie, parasitologie, mycobacteriologie (eigen TB lab), mycologie, serologie en moleculaire diagnostiek. Daarnaast zijn er de werkzaamheden in de kliniek zoals A-team, antibioticacommissie, consultvoering, infectiepreventie en participatie in MDO’s. Ons team bestaat uit enthousiaste en ervaren artsen-microbioloog, vakspecialisten, analisten en deskundigen infectiepreventie. De mogelijkheid bestaat om ook een keer mee te lopen met de internist-infectioloog. Samen met de stage begeleider maken we een passend stageplan.

Geïnteresseerd in deze stage? Vraag het Stagebureau om de contactgegevens via planningmg@nspoh.nl

Gelijke kansen op vaccineren: resultaten delen met netwerk

In 2022 en 2023 voerden we samen met partners uit de praktijk een studie uit naar benodigde competenties voor zorgprofessionals om gelijke kansen op Covid-vaccinatie te bevorderen. Uit deze studie kwam een competentieraamwerk voor zorgprofessionals in verschillende rollen. Deze resultaten zijn breder toepasbaar dan alleen Covid-vaccinaties. Naast een wetenschappelijke publicatie willen we graag bekendheid geven aan de resultaten van deze studie bij relevante partners, zoals de GGD’en (JGZ en IZB), GGD GHOR Nederland, RIVM, maar ook klinisch werkende artsen die zich bezighouden met vaccinatie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een aios. 

Ben jij aios IZB of JGZ en vind jij het leuk om je netwerk te vergroten? Dan is deze stage wellicht iets voor jou.

Naast deze specifieke opdracht draai je mee op de afdeling Public Health. We verzorgen onderwijs voor (met name) geneeskundestudenten en dragen bij aan de publieke gezondheid door het uitvoeren van verschillende projecten en (praktijkgerichte) onderzoeken. De exacte invulling van jouw stage bespreek je in overleg met je begeleider.

Contactpersoon Nienke van den Berg

Onderzoekstage publieke gezondheid

 Onderzoeksstage Hecht / GGD Hollands Midden

Bij Hecht / GGD Hollands Midden zijn onderzoekers Publieke Gezondheid dagelijks bezig met het in kaart brengen, kwantificeren en interpreteren van data vanuit en over de publieke gezondheid. Dit doen zij in samenwerking met vele partijen zoals gemeenten, universiteit en onderzoeksinstituten, en de (academische) werkplaatsen Publieke Gezondheid (https://www.awpgnzh.nl) en SAMEN voor de jeugd (https://www.werkplaatssamen.nl).


Heb je interesse in het doen van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek op het gebied van publieke gezondheid, neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen met jou of jouw eigen idee uitvoerbaar is. Als je (nog) geen eigen idee hebt, gaan we na of je kunt aanhaken bij een lopend onderzoek of onderzoek dat binnenkort van start gaat. Als dit niet van toepassing is, gaan we na welk onderwerp dat matcht met je interesses urgent is om onderzocht te worden. Afhankelijk van het onderwerp krijg je een stagebegeleider toegewezen die jou gedurende de stageperiode zal begeleiden, al dan niet ondersteund door andere deskundige collega’s.


Hecht / GGD Hollands Midden heeft al vele jaren ervaring met het opleiden van aios M+G. Momenteel hebben wij aios in de profielen Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Forensische Geneeskunde en Vertrouwensartsen in opleiding. Als je je stage bij ons komt lopen, ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de aiosgroep. Op die manier kun je makkelijk contact leggen en laagdrempelig vragen stellen.


Enkele voorbeelden van eerder aios onderzoek bij Hecht / GGD Hollands Midden
• Onderzoek onder gebruikers van een nieuwe online tool voor persoonlijk vaccinatie advies naar draagvlak voor het invullen en verbeterpunten van de tool.
• Onderzoek of de signalering van kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling goed blijft verlopen met de nieuwe opzet van de contactmomenten binnen de JGZ (geen contact meer bij 9 maanden).
• Onderzoek in hoeverre er een samenhang is tussen het wel of niet ontvangen van het gespecialiseerde aanbod van de GO poli voor prematuur geboren kinderen en het voorkomen van ongezond gewicht op 5-jarigen leeftijd.

Wat verwachten we van jou? Een pro-actieve en nieuwsgierige instelling, een flinke dosis flexibiliteit en zelfstandigheid en goede communicatieve vaardigheden.
Meer informatie over gezondheid in onze gemeentes, cijfers over jeugd en nog veel meer vind je op www.eengezonderhollandsmidden.nl

Contactpersonen voor vragen:
drs. Nathalie Leeuwenburgh, hoofdopleider HECHT/ GGD Hollands Midden
dr. Addi van Bergen, onderzoeker Hecht / GGD HM en coördinator AWPG NZH

Wil jij in aanmerking komen voor deze stage? Geef dan je voorkeur op.

Wij nemen contact op met de stage-instelling

Onderwijsstage Sociale geneeskunde

Wil jij je tijdens je opleiding verdiepen in het opleiden van toekomstige artsen? Wist je dat de UMCG Onderwijsgroep Sociale geneeskunde onderwijsstages aanbiedt? Zodat je door anderen te onderwijzen beter wordt in je eigen vak!

Onze Onderwijsgroep leert studenten geneeskunde te denken en handelen vanuit gezondheidsperspectief met thema’s als (collectieve) preventie, participatie, organisatie van zorg, veerkracht en kwetsbaarheid. We zijn verantwoordelijk voor het sociaalgeneeskundig onderwijs in de gehele geneeskundeopleiding. Meer informatie over ons onderwijs vind je hier.

Onze Onderwijsgroep is onderdeel van de multidisciplinaire afdeling Gezondheidswetenschappen met de secties Sociale geneeskunde, Gezondheidspsychologie, Global Health, Verpleegkundig Onderzoek en Toegepast Gezondheidsonderzoek. Bij de afdeling werken ongeveer 350 mensen, waarvan ongeveer 90 bij Sociale geneeskunde en 12 bij de onderwijsgroep. We werken nauw samen met sociaalgeneeskundige professionals en de organisaties waarin deze werken zoals GGD’en, UWV en arbodiensten.

Tijdens de onderwijsstage doe je mee in de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van sociaalgeneeskundige onderwijsactiviteiten. Afhankelijk van je eigen wensen, leerdoelen en stageperiode bepalen we gezamenlijk om welke onderwijsactiviteit dit zal gaan. Daarnaast verzorg je kleinschalig onderwijs aan coassistenten in de voor jouw dichtbij zijnde affiliatieregio in Groningen, Drenthe, Friesland of Overijssel, en geef je zo mogelijk tenminste een grootschalig college in het UMCG.

De algemene leerdoelen voor deze stage zijn dat je
• je geneeskundig specialisme en bijbehorende taken kan uitleggen aan artsen in opleiding;
• je zelf je geneeskundig specialisme beter leert begrijpen en kan plaatsen van in een breder Public Health en sociaalgeneeskundig perspectief.

Indien je in aanmerking wilt komen voor deze stageplek, dien je jouw voorkeur uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken via deze site. Het Stagebureau zal de beschikbaarheid van de stageplek bij de stage instelling uitvragen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Netty Bos, Arts Maatschappij en Gezondheid, coördinerend docent Sociale geneeskunde: n.bos-veneman@umcg.nl.

Stage bij de medisch adviseurs van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12w zwangerschapsscreening (PSIE).

Geen plek tot minstens juni 2025.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

De medisch adviseurs zijn in dienst van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM-LCI) en voeren hun werkzaamheden uit voor de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP). Tijdens deze stageperiode zal de AIOS meewerken, waar mogelijk, met de taken van de medisch adviseurs. Medisch adviseurs zijn allemaal (in opleiding tot) arts Maatschappij en Gezondheid en medisch inhoudelijk betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12de weeks screening van zwangere vrouwen (PSIE). Verder kan de AIOS tijdens de stage kennis maken met het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) en de diverse centra, die hieronder vallen. Naast dit meewerken zijn er mogelijkheden om te werken aan een stage opdracht. Op verzoek is een overzicht van mogelijke opdrachten beschikbaar. De AIOS kan ook zelf een idee voor een opdracht aandragen.

Bijzonderheden: Medisch adviseurs werken deels op de regiokantoren van het RIVM in Zoetermeer, Zwolle of Eindhoven. Daarnaast werken medisch adviseurs ook regelmatig op het RIVM hoofdkantoor in Bilthoven. De AIOS sluit aan op een regiokantoor en in Bilthoven. In overleg bepaal je vanuit welk regiokantoor je je stage vervult.

Alle kansen voor alle kinderen

De afdeling Child Health van TNO biedt een aantal M+G onderzoeksstageplekken aan specifiek voor AIOS die bezig zijn met de profielopleiding jeugdarts KNMG. TNO is een inspirerende omgeving waar met uiteenlopende expertises onderzoek wordt verricht naar oplossingen in de praktijk voor maatschappelijke uitdagingen, waaronder een gezonde jeugd.

Gezond opgroeien is een recht voor alle kinderen. Vroege preventie, e-health en sociale en technologische innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. De juiste en passende zorg, ondersteuning op de juiste plek én op het juiste moment zijn van belang. Voor alle kinderen, maar des te meer voor kinderen in kwetsbare situaties.

In de afdeling Child Health werken onder andere gezondheidswetenschappers, epidemiologen, artsen, psychologen en statistici aan diverse thema’s om optimale omstandigheden te creëren om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.

Als stagiair werk je samen met collega’s en externe partners aan onderzoeksthema’s als gezonde zwangerschapsuitkomsten, gezond opgroeien en ontwikkelen, opvoedondersteuning, gezond gedrag, vaccinatiebereidheid, veilig vrijen, pesten en sociale vaardigheden.

Er zijn op dit moment een aantal specifieke thema’s mogelijk en de leervragen van de aios kunnen worden meegenomen. Zie hiervoor het volgende document

Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Amber Bakkers via childhealthsecretary@tno.nl.

Wil je bijdragen aan zorginnovatie?

In mijn boek “ help, het ziekenhuis verdwijnt” heb ik een nieuwe visie op medische zorg beschreven. We kunnen de zorg veel beter en duurzamer en patientvriendelijker
organiseren als we beter gebruik maken van nieuwe technologien.

Ben jij geïnteresseerd in zorgvernieuwing? Denk jij ook dat we veel meer innovaties kunnen en moeten implementeren in de zorg? Wil jij meehelpen aan het anders organiseren van de zorg opdat we ook voor volgende generaties toegankelijke zorg zullen hebben? Dan is een stage bij NLC, een bouwer en investeerder in zorginnovaties, iets voor jou.

De missie van NLC is ‘ bringing science to the patient’; binnen het team expertise integration zijn we altijd op zoek naar mensen met een medische achtergrond, opdat we die kunnen verbinden aan de innovatoren en investeerders. Hoe zorgen we dat de innovaties daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg en niet slechts “ een solution in search of a problem zijn” ? NLC is een dynamische en ondernemende organisatie. Zelfredzaamheid en zelfmanagement zijn belangrijk. We zoeken stagiaires die onder goede begeleiding buiten de grenzen van de traditionele zorg durven stappen.

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS sociale geneeskunde

De meeste GGD’en bieden werknemers en AIOS geen toegang tot wetenschappelijke literatuur. Hierdoor kan wetenschappelijke literatuur niet altijd makkelijk worden verkregen en zijn er drempels bij het uitvoeren van evidence based medicine (EBM). Daarnaast kan het hinder geven bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bij de academische vorming van AIOS. Tijdens deze stage van 3 maanden (bij een fulltime aanstelling) zoek je uit welke mogelijkheden er zijn om toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS te organiseren (bv. samenwerkingen met academische werkplaatsen, universiteiten, GGD GHOR, etc.). De NSPOH heeft hier al voorwerk in gedaan en zal je op weg helpen.

Naast deze beleidsmatige opdracht zul je ook een onderzoek uitvoeren de toegang en het gebruik van wetenschappelijke literatuur door sociaal geneeskundigen in opleiding. Hoe vaak willen sociaal geneeskundigen (in opleiding) wetenschappelijke literatuur raadplegen, en hoe vaak worden ze gehinderd door onvoldoende toegang. Waarvoor gebruikt de sociaal geneeskundige in opleiding wetenschappelijke literatuur? Etc.
Deze stage-opdracht wordt begeleid door NSPOH. Je kunt deze stage doen als M&G stage of als keuzestage.

Geïnteresseerd of heb je vragen: neem dan contact op met Sheda Broer-Sadrzadeh , arts M&G en opleider NSPOH op s.broer@nspoh.nl of 06-12441902

Vakgroep Sociale geneeskunde Universiteit Maastricht; onderwijs

Het opleiden van professionals is een van de kerntaken van de arts M&G. Tijdens deze stage ligt de aandacht op het ontwikkelen, geven en/of evalueren van onderwijs binnen het coschap sociale geneeskunde of de semiarts stages JGZ (GEZP/WESP-stages).

Stage Vakgroep sociale geneeskunde:
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios, in samenspraak met de Universiteit van Maastricht, een programma gemaakt.
Enkele voorbeelden van activiteiten:
– Bijdragen aan het ontwikkelen van onderwijs voor de semiarts stages met als doel kwalitatief hoogstaande stages waardoor aankomende artsen een goede basis krijgen om in de JGZ te werken.
– Bijdragen aan het begeleiden van een groep semiartsen (intervisie dan wel inhoudelijk onderwijs).
– Bijdragen aan het geven van onderwijs binnen bachelor en/of master van de opleiding geneeskunde met onderwerpen uit de JGZ (verschillende opties mogelijk).
– Bijdragen aan inhoudelijke aspecten van het coschap sociale geneeskunde:
o De aios kan meedraaien als facultair begeleider waarbij er 12 weken lang een groep coassistenten begeleid worden die het coschap sociale geneeskunde volgen.
o Bijdragen aan de activiteiten van de coschap coördinator; bijvoorbeeld het bezoeken van praktijkinstellingen om de kwaliteit van de stages te verbeteren
– Ook zijn er mogelijkheden om te ondersteunen in het zichtbaar maken van het vak sociale geneeskunde onder geneeskunde studenten.

De aios wordt begeleid door een Jeugdarts KNMG of arts Maatschappij + Gezondheid met een aanstelling bij de Universiteit van Maastricht (en diens collega’s).