Spring naar content

Kinder- en jeugdpsychiatrie De Hondsberg

De Koraal-locatie De Hondsberg in Oisterwijk biedt landelijk specialistische jeugdzorg op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jongeren van 0 tot 18 jaar. De cliënten komen uit het hele land en hebben veelal een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematieken. Samen met de P.I. School Hondsberg en KEC Onderwijs maakt De Hondsberg deel uit van het Koraal Expertise Centrum, waar wij onze kennis en expertise hebben gebundeld.

Kinderen en jongeren worden tijdelijk opgenomen als de hulpvraag dermate complex is dat deze niet met een lichtere vorm van hulpverlening kan worden beantwoord. De Hondsberg heeft diverse groepen, waarbij het aantal kinderen of jongeren per groep varieert.

Tijdens de stage heb je de mogelijkheid om mee te kijken bij alle verschillende disciplines die betrokken zijn bij de doelgroep, maar kun je ook zelf aan de slag met onder andere somatische onderzoeken en medische overleggen. De medische dienst bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en een doktersassistent. De stagebegeleiding zal gedaan worden door de kinder- en jeugdpsychiater in combinatie met een jeugdarts.

Samen reguleren

Draag bij aan veerkrachtige generaties

De stage kan in heel Nederland uitgevoerd worden

Vind jij academisering van de JGZ belangrijk en ben je geïnteresseerd in de invloed van ouders op stress en veerkracht bij kinderen? Dan kan je een bijdrage leveren aan het onderzoek “Samen Reguleren” dat uitgevoerd wordt door Koraal in samenwerking met Tranzo, Tilburg University. Koraal is een expertisecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen, in de regio’s Noord Brabant en Limburg. Het onderzoek “Samen Reguleren” wordt gesteund door het NCJ. Het sluit aan bij het dossier Early Life Stress van het NCJ en de missie: “bijdragen aan veerkrachtige generaties”.

In gezinnen die te maken hebben met meervoudige en complexe problemen staat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen vaak onder druk. Bovendien is er vaak sprake van transgenerationele overdracht als het gaat om ingrijpende en stressvolle ervaringen en de manier waarop ouders daarmee omgaan. Het onderzoek Samen Reguleren wil jonge en kwetsbare ouders ondersteunen door het versterken en uitbreiden van veerkrachtige reacties en het opbouwen van een sociale buffer voor stressvolle ervaringen. Op deze manier wordt bijgedragen aan veerkracht bij ouder en kind, en wordt de balans in het gezin hersteld.

Ouders krijgen een groepsgericht programma aangeboden van 12 weken, dat begeleid wordt door een trainer (professional) en een co-trainer (ervaringsdeskundige ouder). In de 12 bijeenkomsten staan de volgende onderdelen centraal: psycho-educatie over het autonome zenuwstelsel en stressreacties; het uitwisselen van persoonlijke ervaringen op het gebied van (opvoed)situaties; en praktische tools zoals (mindfulness) oefeningen. Koraal wil dit programma niet alleen intern aanbieden, maar ook via consultatiebureaus verspreid in Nederland. Het onderzoek loopt tot eind 2023. Wil jij bijdragen aan veerkrachtige generaties in Nederland? Of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Koraal/Tranzo voor meer informatie.

Loïs de Rooij – onderzoeker Koraal  &  Hedwig van Bakel – Hoogleraar Tranzo

Lrooij@koraal.nl

Stage consultatie bureau arts in opleiding

Moventis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. We bieden psychologische behandeling aan kinderen en jeugdigen tot en met 12 jaar en we bieden Basis GGZ volwassenzorg aan volwassenen met psychische klachten in de zwangerschap en/of vlak na de bevalling. Moventis GGZ heeft als specialismen Infant Mental Health, trauma, hechting, zwanger­schap en de babytijd. Wij werken hierbij veelal lichaamsgericht, met een geïntegreerde systemische benadering. We streven hierbij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij ondersteunen kinderen/jeugdigen en hun ouders en volwassen in het vinden van hun eigen kracht door naast hen te staan en hen de regie in eigen hand te laten houden. Hierbij bieden wij zo min mogelijk ondersteuning waar het kan en zo veel mogelijk onder­steuning waar nodig.

We zijn een GGZ instelling met pijlers IMH, trauma en hechting, lichaams en ervaringsgericht werken, waarbij het gehele systeem meegenomen wordt. De opleideling kan meelopen met behandelingen, maar dient ook mee te denken bij implementatie van nieuw aanbod en mag meedenken bij de verbinding leggen tussen het medische en sociaal domein. Scholen ven medewerkers is optioneel.

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Voorlopig geen stageplaats beschikbaar

Elk kind, en elke jongere verdient een stabiele toekomst. Met hun toekomst voor ogen dragen onze specialisten hier vol overtuiging aan bij zolang dat nodig is.

Door mee te draaien in een van de poliklinische teams maak je kennis met de diagnostiek en behandeling van diverse kinder- en jeugdpsychiatrische beelden in alle leeftijden tot 20 jaar, waaronder autismespectrumstoornissen, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen, alsook trauma, hechting en persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met systeeminteracties. Je doet ervaring op met intakes, ontwikkelingsanamnese, medicatie-instelling, systeemgesprekken. Je loopt ook een enkele crisisdienst mee om kennis te maken met spoedeisende zorg.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Eventueel weer plek vanaf september 2024

GGZ Rivierduinen, kinderen en jeugd, heeft locaties in Haaglanden (Leidschendam en Zoetermeer), Leiden, Katwijk en Alphen aan den rijn. Het gaat om poliklinische zorg, geleverd door een multidisciplinair team. Er wordt psychiatrische en psychologische zorg geleverd aan kinderen en jongvolwassenen van 4 tot 26 jaar. Op alle locaties wordt in het kader van transitiepsychiatrie nauw samen gewerkt met poliklinieken volwassenen en wordt per aanmelding gekeken welke afdeling de zorg het beste kan oppakken.

Kinder- en jeugdpsychiatrie Rivierduinen is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen & adolescenten van 4 tot 26 jaar, die een complexe zorgvraag hebben op één van de volgende vier zorglijnen:

  • Autisme: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie .
  • Kristal: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie in combinatie met een verstandelijke beperking.
  • Trauma & hechting: Diagnostiek & behandeling van complex trauma & hechting
  • SA: Diagnostiek & behandeling van complexe stemming- en angstproblematiek

De grootste categorieën diagnoses zijn: autisme en aandachts-concentratiestoornissen, gevolgd door angst- en stemmingsstoornissen, gecompliceerd door systeemproblematiek.

Bij elke aanmelding wordt beoordeeld waar de cliënt de zorg krijgt, en hier handelen we ook naar. Als na intake of onderzoek blijkt dat er sprake is van milde en lichte problematiek verwijzen wij door naar andere aanbieders. Dit kan een eerstelijnspsycholoog zijn of bijvoorbeeld een Jeugd en Gezin Team. Hier zijn we duidelijk en open in bij de start van de behandeling. We maken goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

De behandeling is gericht op herstel en het weer optimaal gaan functioneren ondanks eventuele chronische diagnose. Dit doen wij in multidisciplinair verband en in nauwe samenwerking met de cliënt, naastbetrokkenen en netwerkpartners.
Onze visie is dat een kind thuis opgroeit. We bieden daarom zo veel als mogelijk ambulante zorg. Deze zorg kan in verschillende vormen gegeven worden; crisishulp, eventueel aan huis in het systeem van het kind, tot aan ambulante gesprekken op een poliklinieken. De zorg kan kortdurend of langerdurend zijn; afhankelijk van wat het kind nodig heeft. Mocht een opname alsnog nodig zijn zorgen we dat het kind wordt opgenomen bij één van onze ketenpartners. Als er geen SGGZ zorg meer nodig gaan we in overleg met ketenpartners voor vervolgzorg. Aangezien we zorg leveren voor kinderen en jeugdigen in (hoge) nood is het belangrijk dat de wachttijden minimaal zijn. We hanteren daarom een maximum van vier weken. Een goede doorstroom en tijdige normalisatie is hiervoor noodzakelijk. Daarom maken we goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

Poliklinische diagnostiek en behandeling vinden plaats binnen een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ambulant psychiatrisch hulpverleners, sociotherapeuten, vaktherapeuten en natuurlijk systeemtherapeuten. Deze behandelaren werken allemaal volgens de laatste richtlijnen op het gebied van psychologische en psychiatrische behandeling.

De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Vroege signalering van psychiatrische problematiek en systeemproblematiek;
  • De criteria om door te verwijzen naar SGGZ;
  • Poliklinische psychiatrische en sociale diagnostiek;
  • Poliklinische behandeling van cliënten, zowel medicamenteus als als psychologische behandeling;
  • Ervaring opdoen in het werken met systemen van de cliënten en andere betrokken partijen;
  • Eventueel ervaring uitbreiden in spoedconsulten op de acute psychiatrie tijdens bereikbaarheidsdienst.

Kennis wordt opgedaan door meekijken met de aanwezige artsen en het onder supervisie uitvoeren van enkelvoudige medicatieconsulten.

Competenties en leerdoelen van de stage:
Het herkennen van vroege signalen van ontwikkelingsproblematiek en stemming- en angstproblematiek. En daarbij het systemisch functioneren rondom deze problemen.
Daarnaast inzicht krijgen in hoe problemen van ouders inwerken in opvoeding van ouders.
Het herkennen van pluis- en niet pluis gevoel, dit bespreekbaar maken en mogelijk maken om door te verwijzen naar psychiatrische zorg.

Supervisie en werkbegeleiding
Supervisie en werkbegeleiding (vast wekelijks uur, naast de dagelijkse supervisiemomenten ad hoc) zal worden gegeven door de psychiater op de betreffen poli.

Faciliteiten
De jeugdarts heeft een eigen werkplek, met eigen voorzieningen, zoals een computer. De locatie zorgt voor basis-onderzoeks-apparatuur.
Bovendien zal de jeugdarts deelnemen aan multidisciplinaire overleggen en inhoudelijke psychiateroverleggen.

Consultatieve psychiatrie

Rijnstate is hét ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. We bieden uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit op de locaties Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid.

Er werken ongeveer 5.000 medewerkers bij Rijnstate. Samen richten zij zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Hiermee zijn wij een van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

De aios diagnosticeert, behandelt en begeleidt patiënten die naast een lichamelijke aandoening psychiatrische symptomatologie vertonen, tijdens een vaak kortdurende opname in het ziekenhuis of bij een bezoek aan de spoedeisende hulp. De aios werkt in het team van de consultatieve dienst samen met aios psychiatrie en huisartsgeneeskunde, de consultatief psychiatrisch verpleegkundigen en altijd onder supervisie van de psychiater.

https://www.rijnstate.nl/specialismen/psychiatrie/opleiding-tot-psychiater-in-rijnstate/

Specialistische GGZ voor kinderen/jongvolwassenen (0-24 jaar) en hun ouders

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

Tijdens de stage van 3 maanden kan worden deelgenomen aan de onderstaande activiteiten. Vanzelfsprekend vindt inzet plaats in overleg met de jeugdarts i.o. alsmede de mate van zelfstandigheid.
– Deelname aan MDO
– Gezamenlijk met K&J psychiater en later waar mogelijk onder supervisie zelf psychiatrisch onderzoeken uitvoeren.
– Instellen van medicatie en waar mogelijk opvolging van onder supervisie psychiater uitvoeren.
– Deelname aan duo-intakes.
– Gezamenlijk met kinderarts opvolging van patiënten met somatoforme problematiek, anorexia nervosa, slaapproblematiek e.a. doen.
– Mogelijkheid om bij veelvoorkomende behandelingen aan te sluiten (CGT, IMH moeder-kind observaties, therapie, speltherapie, systeemtherapie, outreachende hulp, PMT etc).
– Ruimte om aan RTO’s deel te nemen

Jeugdarts i.o. in de ambulante Jeugd-GGZ

Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck is een kleinschalige, laagdrempelige en multidisciplinaire GGZ-instelling voor ambulante specialistische psychiatrische zorg en psychotherapie.

In onze praktijk richten wij ons met name op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kan door allerlei oorzaken bedreigd worden of beschadigd raken. Ons doel is de ontwikkelingskansen te herstellen of te optimaliseren. Naast het kind worden ook het gezin en andere belangrijke personen uit de omgeving in de behandeling betrokken.

Bij Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck werken professionals die zich sterk persoonlijk betrokken voelen bij hun cliënten. Wij vinden het belangrijk om in de behandeling iedereen de duur, de breedte en de intensiteit te gunnen die hij of zij nodig heeft.

Wij bieden complete ambulante specialistische GGZ-kinder- en jeugdzorg. Naast de kinder- en jeugdpsychiater en de kinder- en jeugdpsychotherapeuten/speltherapeuten bestaat ons team uit psychologen, orthopedagogen en gezins- en relatietherapeuten.

Noorderblinck is een sinds 2011 bestaande, binnen Gezondheidcentrum De Lijnwoerd ingebedde, vrijgevestigde jeugd GGZ-praktijk met 16 (deeltijd)medewerkers waarvan de kern bestaat uit een beleidsbepalende maatschap van diverse disciplines, ondersteund door een praktijkmanager met secretariaat. Vanuit kleinschaligheid heeft het zijn plaats gevonden in de gemeentelijke zorgstructuur. Jaarlijks worden zo’n 100 nieuwe patiëntjes en hun ouders gezien. Er wordt eclectisch zowel vanuit het gedragstherapeutische als vanuit het psychoanalytisch gedachtegoed gewerkt

Als stagiaire loop je de eerste tijd mee met de kinder- en jeugdpsychiater in het doen van intakes, psychiatrische onderzoeken, multidisciplinair overleg, adviesgesprekken, medicatie-instellingen en medicatie-controles. Daarnaast loop je mee met psychologen en gezinstherapeuten in het doen van psychologische onderzoeken, ontwikkelingsanamneses en milieu-onderzoeken. In tweede instantie krijg je onder supervisie van de kinder- en jeugpsychiater de ruimte tot het doen van eigen intakes, onderzoeken, adviesgesprekken en medicatiecontroles. Dit met de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende lege artis verslaglegging, administratie en de te voeren correspondentie. Commitment met de kindgerichte werkwijze en de collegiale manier van praktijkvoering wordt als vanzelfsprekend geacht.

Samen werken aan herstel

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ca. 37 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.

De stage biedt een brede kennismaking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en kan in overleg met de aios ‘op maat’ worden ingevuld met klinische, deeltijd, poliklinische of wijkgerichte zorg en met een focus op jongere (4-12 jr.) of oudere kinderen (12-18jr.). Als stagewerkzaamheden zal het onder supervisie (leren) verrichten van reguliere zorgtaken zoals intake-diagnostiek, psychiatrisch onderzoek, psycho-educatie, farmacotherapie, ouderbegeleiding en multidisciplinaire patientenbespreking worden gecombineerd met het observeren van specialistsische werkzaamheden door verschillende professionals, zoals psychodiagnostiek, psychotherapie, spel(kamer)onderzoek, gezinsonderzoek en gezinstherapie. Participeren in de crisisdienst overdag behoort eveneens tot de mogelijkheden.

kijk voor meer informatie op https://www.mondriaankindenjeugd.nl

Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Via de beste zorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig onderwijs helpen we psychisch kwetsbare kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.

Bij Karakter geloven we in de veerkracht en het potentieel van kinderen en jongeren. We streven naar een samenleving waarin ieder kind en jongere kan meedoen, veilig en gezond kan (op)groeien en mag bloeien. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) mét complexe psychiatrische stoornissen uit alle gemeenten in Nederland kunnen na een verwijzing bij ons terecht.

Samen erop uit!
Voor de best passende zorg gaan we samen erop uit. We kijken altijd naar de situatie van een kind of jongere, waar en met wie hij/zij woont en naar school gaat of thuiszit. Onze visie is ‘Beter worden doe je thuis, waar je ook woont’. Of dat nu bij (pleeg)ouders is of bij een andere zorgorganisatie. Bij de behandeling stellen we continu de vraag: hoe ontvangt dit gezin de beste hulp om weer zicht te hebben op een goede toekomst?