Spring naar content

Crisisdienst Den Haag

De crisisdienst Haaglanden is onderdeel van de ambulante acute keten van Parnassia. De crisisdienst verleent op verzoek van verwijzers 24/7 spoedeisende hulp aan patiënten en hun systeem, die in crisis zijn. De hulp bestaat uit crisisinterventie, psychiatrische beoordeling en diagnostiek en toeleiding naar de juiste vorm van zorg.

Er wordt gewerkt in koppels bestaande uit een arts (AIOS of ANIOS) en een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de psychiatrisch achterwacht, die samen met het koppel de verantwoordelijkheid draagt voor de crisisbeoordelingen.

Je taken bestaan uit:
-Het doen van (sub)acute psychiatrische beoordelingen-
-Risicotaxatie op gevaar (voor patiënt, zijn/haar omgeving en voor jezelf en je collega)
-Beoordelen van noodzaak tot verplichte zorg (WVGGZ)
-Opnamebemiddeling en verwijzing
-Consultatie en advies
Je werkt hierbij nauw samen met het (steun)systeem van de betrokken patiënten, alle erkende verwijzers en interne en externe ketenpartners.

Een van de vaste psychiaters van de crisisdienst wordt je stagebegeleider.

Stage High and Intensive Care (HIC)

De Kliniek HIC, van de zorgfunctie Acute Psychiatrie van Rivierduinen Leiden, biedt een gespecialiseerde klinische behandeling in multidisciplinair verband aan patiënten voor wie een klinische opname noodzakelijk is. De HIC Leiden bedient de Leidse regio, inclusief de Duin- en Bollenstreek, maar neemt ook patiënten op uit de regio’s Alphen aan de Rijn en Gouda. De opnames worden zo kort mogelijk gehouden en kunnen overgaan in (opname vervangende) Acute Dagbehandeling (ADB) en Intensive Home Treatment (IHT). Op de kliniek vind je patiënten met uiteenlopende, ernstige, acute psychiatrische ontregelingen. Het is een dynamische afdeling, die dagelijks een nieuwe, onverwachte uitdaging biedt: flexibiliteit, creativiteit en goede onderlinge samenwerking zijn hierin onmisbaar!

De kliniek HIC van Rivierduinen bevindt zich op loopafstand van NS-station Leiden.
De afdeling bestaat uit 33 high care bedden en 20 medium care bedden. Op de High Care zijn ook een afzonderingskamer, een oefenhuiskamer voor individuele begeleiding en een intensive care unit met extra-beveiligde kamers en IC-ruimtes.
We werken volgens het HIC-model (van Mierlo & Bovenberg, 2013). Dit betekent veel aandacht voor een herstelgerichte benadering, het terugdringen van dwang en drang en een benadering gericht op korte opnames die tot doel hebben het zelfstandig(er) functioneren weer mogelijk te maken en de ambulante zorg (weer) op te pakken.
De opnameafdeling vervult een belangrijke rol bij de opvang en behandeling van zowel mensen met een nieuw ontstaan psychiatrisch toestandsbeeld als mensen die decompenseren tijdens een lopende behandeling. Dit betekent een nauwe samenwerking met het ambulant veld: de crisisdienst/intensive home treatment (IHT), poliklinieken, wijkteams en VIP-teams (vroege interventie bij psychoses).

Als aios participeer je in de diensten na kantoortijd. Het systeem van diensten is nog onderhevig aan veranderingen. Als richtlijn geldt dat je moet rekenen op 3 á 4 avonddiensten (van 17.00u tot 23.00u) en een weekeind-dag per maand, na een inwerkperiode.

Je neemt deel aan het lokaal onderwijs van de opleiding van Rivierduinen (maandagmiddag). Drie keer per week vindt aansluitend aan de centrale ochtendoverdracht een korte casuïstiekbespreking plaats (dinsdag/donderdag/vrijdag). Daarnaast wordt door de Leidse zorgfunctie Acuut voor alle arts-assistenten aanvullend praktisch onderwijs aangeboden (donderdagmiddag).
Je wordt uitgenodigd voor de Jelgersma-lezingen in het LUMC (maandelijks op dinsdagmiddagen) en de refereeravonden in consortiumverband (4 á 5x per jaar op donderdagavonden).

Wat ga je leren?

  • Je komt terecht in een team met meerdere psychiaters, 3-4 aios, en enkele anios, een verpleegkundig specialist (i.o.) en ervaringsdeskundigen. We werken in de acute setting ook nauw samen met de collega’s van de crisisdienst.
  • Een acute opname op een psychiatrische afdeling is vaak voor zowel de patiënt als de omgeving en de behandelaren een moment van intensivering van de zorg. Bij patiënten die nog nooit eerder zijn opgenomen is diagnostiek een belangrijk doel, waarbij observatie een belangrijk element is. Als aiosga je je bekwamen in de diagnostiek van nieuwe, vaak ernstige, psychiatrische beelden. Ook het begeleiden van patiënten en hun omgeving bij een crisis is een belangrijk onderdeel van je werk, wat specifieke vaardigheden vraagt op het gebied van systemische interventies, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.
  • Bij patiënten die decompenseren tijdens een al lopende behandeling is een acute opname ook een moment van evaluatie. De uitdaging ligt er dan, om in samenwerking met de ambulante behandelaar, het doel van de opname helder te formuleren en in te passen in de lopende behandeling, op een zinvolle manier.
  • De behandeling op de afdeling vindt plaats in multidisciplinair verband, met een zeer complexe patiëntenpopulatie. Je leert de invalshoeken van de verschillende disciplines kennen maar leert ook hoe je het team kunt aansturen en ondersteunen in moeilijke situaties (bijvoorbeeld bij een agressieve patiënt).
  • Je ziet veel verschillende, ernstig ontregelde patiënten, zodat je meer inzicht krijgt in de ernstige verschijningsvormen van psychiatrische aandoeningen. Hierbij hoort ook een scala aan behandelingsopties, van medicamenteuze toedieningen tot gedragsmatige of verpleegkundige interventies. Je leert hoe je in crisissituaties moet handelen op een manier die de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk waarborgt.
  • Een combinatie met werken op de Spoedeisende Psychiatrie is een optie, wanneer gekozen wordt voor een langere stageduur dan een half jaar. Zie voor die stage de betreffende beschrijving.

Als je meer informatie wilt dan kun je contact opnemen met Frank Huismans (psychiater, opleider aandachtsgebied volwassenen), Anne van den Bos (psychiater, manager behandelzaken HIC) of Jan Bogers (psychiater, A-opleider).

Forensische psychiatrie

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Als aios loop je stage binnen een van de klinieken van Fivoor in Poortugaal. Je krijgt supervisie van een van de psychiaters en doet mee aan het forensisch onderwijsprogramma voor aios in opleiding tot psychiater.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.werkenbijfivoor.nl