Spring naar content

BCG-vaccinatie, bevorderen samenwerking afdeling JGZ en tbc-bestrijding

Sinds 1901 werkt de GGD Amsterdam- Amstelland aan het recht op gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstellanders.  Het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid is onze prioriteit. Met een integrale, buurtgerichte aanpak willen we grote verschillen in gezonde levensjaren tussen sociaaleconomische groepen terugdringen. Ook komt de GGD in actie bij een crisis of dreiging. Daarnaast heeft de GGD de taak om te signaleren als de publieke gezondheid in gevaar komt en zal zij gevraagd en ongevraagd op de bres springen om noodzakelijke aandacht hiervoor te generen. In het werkgebied van de GGD Amsterdam wonen meer dan 1 miljoen burgers.

Afdeling tbc-bestrijding
Het team tuberculosebestrijding is één van de zeven teams van de Afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam. De tuberculosebestrijding is in Nederland geconcentreerd in vier regionale expertise centra.
In regio Noord West Nederland is er een bovenregionale samenwerkingsverband van de afdelingen tuberculosebestrijding van de GGD Zaanstreek Waterland, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Hollands Noorden, GGD Gooi & Vechtstreek, GGD Flevoland en GGD Amsterdam.

De tbc-bestrijding draagt zorg voor:
1. Uitvoering van screening en diagnostiek, behandeling en preventie van tuberculose en tuberculose-infectie.
2. Verbetering van bestrijding door middel van toegepast onderzoek
3. Expert- advisering aan klinische specialisten en andere ketenpartners

Afdeling JGZ
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam verzorgt integraal jeugdgezondheidszorg voor kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De MBO jeugdteams hebben ook contact met jongeren boven de 18 jaar.

Op scholen voor speciaal (basis) onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs is de jeugdarts onderdeel van het zorgteam en voert individuele en collectieve jeugdgezondheidszorg uit. Spreekuur en contacten zijn meestal op de schoollocatie. Er zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en  Speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 1 (blinde in slechtziende kinderen), 2 (dove en slechthorende kinderen) 3 (motorisch/verstandelijk gehandicapt/langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (psychische stoornissen en gedragsproblemen).

De stage
Het BCG vaccin is een verzwakt levend vaccin. Het wordt bij kinderen met een ouder uit een voor tuberculose endemisch gebied toegediend ter bescherming tegen de meest ernstige vormen van tuberculose. Dit gebeurt nu nog op de leeftijd van 6 maanden, maar gaat dit jaar vervroegd worden naar de leeftijd van 2 maanden. Sinds de invoering van toediening van het kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap (rond 60%) wordt een belangrijk deel van de kinderen gevaccineerd bij 3, 5 en 11 maanden (invoer 1 januari 2020). De BCG vaccinatie is in deze groep dus de eerste vaccinatie die de pasgeborene ontvangt.

Dit maakt intensievere samenwerking met uitvoerders van het RVP wenselijk. Het is dus zinvol om de JGZ of andere instanties die verantwoordelijk zijn voor de toediening van vaccins binnen het RVP te informeren over het aangepaste beleid en te bespreken hoe dit kan worden meegenomen in de voorlichting over vaccinaties.

De samenwerking tussen de tbc- en JGZ-afdelingen m.b.t. de BCG vaccinatie moet nog worden opgestart en vormgegeven. Tijdens je stage draag je bij aan deze samenwerking. Je bent in de gelegenheid om bij zowel tbc-bestrijding als bij JGZ  spreekuren mee te lopen, en afhankelijk van je ervaring uit te voeren. Je woont overleggen bij en je voert zelfstandig een opdracht uit die bijdraagt aan de verbetering van de samenwerking rond het bereik van de BCG-vaccinatie. Bij voorkeur doe je deze stage gelijktijdig met je tbc GGD1 of 2/JGZ 1 of 2 stage, zodat je over een langere periode de stageperiode verspreidt.