Spring naar content

Crisisdienst Den Haag

De crisisdienst Haaglanden is onderdeel van de ambulante acute keten van Parnassia. De crisisdienst verleent op verzoek van verwijzers 24/7 spoedeisende hulp aan patiënten en hun systeem, die in crisis zijn. De hulp bestaat uit crisisinterventie, psychiatrische beoordeling en diagnostiek en toeleiding naar de juiste vorm van zorg.

Er wordt gewerkt in koppels bestaande uit een arts (AIOS of ANIOS) en een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de psychiatrisch achterwacht, die samen met het koppel de verantwoordelijkheid draagt voor de crisisbeoordelingen.

Je taken bestaan uit:
-Het doen van (sub)acute psychiatrische beoordelingen-
-Risicotaxatie op gevaar (voor patiënt, zijn/haar omgeving en voor jezelf en je collega)
-Beoordelen van noodzaak tot verplichte zorg (WVGGZ)
-Opnamebemiddeling en verwijzing
-Consultatie en advies
Je werkt hierbij nauw samen met het (steun)systeem van de betrokken patiënten, alle erkende verwijzers en interne en externe ketenpartners.

Een van de vaste psychiaters van de crisisdienst wordt je stagebegeleider.