Spring naar content

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Eventueel weer plek vanaf september 2024

GGZ Rivierduinen, kinderen en jeugd, heeft locaties in Haaglanden (Leidschendam en Zoetermeer), Leiden, Katwijk en Alphen aan den rijn. Het gaat om poliklinische zorg, geleverd door een multidisciplinair team. Er wordt psychiatrische en psychologische zorg geleverd aan kinderen en jongvolwassenen van 4 tot 26 jaar. Op alle locaties wordt in het kader van transitiepsychiatrie nauw samen gewerkt met poliklinieken volwassenen en wordt per aanmelding gekeken welke afdeling de zorg het beste kan oppakken.

Kinder- en jeugdpsychiatrie Rivierduinen is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen & adolescenten van 4 tot 26 jaar, die een complexe zorgvraag hebben op één van de volgende vier zorglijnen:

  • Autisme: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie .
  • Kristal: Diagnostiek & behandeling van complexe psychiatrie in combinatie met een verstandelijke beperking.
  • Trauma & hechting: Diagnostiek & behandeling van complex trauma & hechting
  • SA: Diagnostiek & behandeling van complexe stemming- en angstproblematiek

De grootste categorieën diagnoses zijn: autisme en aandachts-concentratiestoornissen, gevolgd door angst- en stemmingsstoornissen, gecompliceerd door systeemproblematiek.

Bij elke aanmelding wordt beoordeeld waar de cliënt de zorg krijgt, en hier handelen we ook naar. Als na intake of onderzoek blijkt dat er sprake is van milde en lichte problematiek verwijzen wij door naar andere aanbieders. Dit kan een eerstelijnspsycholoog zijn of bijvoorbeeld een Jeugd en Gezin Team. Hier zijn we duidelijk en open in bij de start van de behandeling. We maken goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

De behandeling is gericht op herstel en het weer optimaal gaan functioneren ondanks eventuele chronische diagnose. Dit doen wij in multidisciplinair verband en in nauwe samenwerking met de cliënt, naastbetrokkenen en netwerkpartners.
Onze visie is dat een kind thuis opgroeit. We bieden daarom zo veel als mogelijk ambulante zorg. Deze zorg kan in verschillende vormen gegeven worden; crisishulp, eventueel aan huis in het systeem van het kind, tot aan ambulante gesprekken op een poliklinieken. De zorg kan kortdurend of langerdurend zijn; afhankelijk van wat het kind nodig heeft. Mocht een opname alsnog nodig zijn zorgen we dat het kind wordt opgenomen bij één van onze ketenpartners. Als er geen SGGZ zorg meer nodig gaan we in overleg met ketenpartners voor vervolgzorg. Aangezien we zorg leveren voor kinderen en jeugdigen in (hoge) nood is het belangrijk dat de wachttijden minimaal zijn. We hanteren daarom een maximum van vier weken. Een goede doorstroom en tijdige normalisatie is hiervoor noodzakelijk. Daarom maken we goede afspraken met onze samenwerkingspartners.

Poliklinische diagnostiek en behandeling vinden plaats binnen een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ambulant psychiatrisch hulpverleners, sociotherapeuten, vaktherapeuten en natuurlijk systeemtherapeuten. Deze behandelaren werken allemaal volgens de laatste richtlijnen op het gebied van psychologische en psychiatrische behandeling.

De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Vroege signalering van psychiatrische problematiek en systeemproblematiek;
  • De criteria om door te verwijzen naar SGGZ;
  • Poliklinische psychiatrische en sociale diagnostiek;
  • Poliklinische behandeling van cliënten, zowel medicamenteus als als psychologische behandeling;
  • Ervaring opdoen in het werken met systemen van de cliënten en andere betrokken partijen;
  • Eventueel ervaring uitbreiden in spoedconsulten op de acute psychiatrie tijdens bereikbaarheidsdienst.

Kennis wordt opgedaan door meekijken met de aanwezige artsen en het onder supervisie uitvoeren van enkelvoudige medicatieconsulten.

Competenties en leerdoelen van de stage:
Het herkennen van vroege signalen van ontwikkelingsproblematiek en stemming- en angstproblematiek. En daarbij het systemisch functioneren rondom deze problemen.
Daarnaast inzicht krijgen in hoe problemen van ouders inwerken in opvoeding van ouders.
Het herkennen van pluis- en niet pluis gevoel, dit bespreekbaar maken en mogelijk maken om door te verwijzen naar psychiatrische zorg.

Supervisie en werkbegeleiding
Supervisie en werkbegeleiding (vast wekelijks uur, naast de dagelijkse supervisiemomenten ad hoc) zal worden gegeven door de psychiater op de betreffen poli.

Faciliteiten
De jeugdarts heeft een eigen werkplek, met eigen voorzieningen, zoals een computer. De locatie zorgt voor basis-onderzoeks-apparatuur.
Bovendien zal de jeugdarts deelnemen aan multidisciplinaire overleggen en inhoudelijke psychiateroverleggen.