Spring naar content

Radboud universitair medisch centrum / Radboud Universiteit Nijmegen

De academische werkplaats AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Bij AMPHI wordt praktijk- en beleidsgericht onderzoek uitgevoerd op onder andere het gebied van infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Tweede fase aios kunnen bij AMPHI terecht voor begeleiding van hun onderzoeksstage. Je onderzoek kan gaan over een door jouw gekozen onderwerp gericht op de praktijk en beleid van infectieziekten, soa, reizigers, TBC en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de lopende onderzoeken bij AMPHI. Zie voor meer informatie: Infectieziektebestrijding · Academische Werkplaats AMPHI

AMPHI is verdeeld in twee onderzoeksgroepen, te weten ‘Infectieziekten’ en ‘Integraal gezondheidsbeleid’ (Jeugdgezondheidszorg hoort bij dit laatste onderwerp).

Infectieziekten
Sinds de start van AMPHI-Infectieziekten in 2006, ligt een belangrijke focus van het onderzoek op het thema vaccinatie acceptatie. Daarin is en wordt onderzoek gedaan naar determinanten van vaccinatie bereidheid, besluitvorming inzake het al dan niet kiezen voor een vaccinatie en wordt dieper gefocust op het thema ‘vaccine hesitancy’. Daarnaast is er de afgelopen jaren duidelijk verbreed naar meerdere thema’s in het palet van infectieziektebestrijding. Dat betreft onder meer infecties en infectiepreventie op kwetsbare locaties en bij kwetsbare groepen; zoals het verkennen van mogelijkheden om hygiëne op basisscholen te verbeteren en het in kaart brengen van infectiepreventie in de praktijk van de thuiszorg. Tijdens en na de Q-koorts epidemie is veel onderzoek verricht naar het optreden van Q-koorts bij doelgroepen, het ontstaan van lange termijn complicaties als chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidsyndroom, en de impact daarvan op kwaliteit van leven. Op het gebied van hepatitis B en C zijn onderzoeken gedaan naar screening en heropsporing. Specifiek t.a.v. hepatitis B is o.a. een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende vaccinatieschema’s bij primaire non-responders. Daarnaast heeft AMPHI begeleiding gegeven aan vele GGD geïnitieerde onderzoeken, die o.a. gericht waren op antibioticaresistentie en het optreden van SOA’s bij specifieke doelgroep.

Integraal gezondheidsbeleid (IGB)
Binnen IGB richten wij ons onderzoek op het verduidelijken, onderbouwen en versterken van Integraal gezondheidsbeleid met name op lokaal en regionaal niveau en versterking van de kennisinfrastructuur. Daarbij gaat het onder meer over het onderzoeken van verbindingen tussen preventie, zorg en welzijn, maar ook tussen een individuele en een collectieve aanpak, verbindingen tussen verschillende sectoren en verbindingen tussen bewoners en professionals. We kijken daarbij vooral naar het versterken van de preventieve infrastructuur en de verbinding tussen preventie en curatie. In de dagelijkse GGD praktijk en beleid van epidemiologie, gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg worden deze verbindingen continue gelegd, omdat wij denken dat wijkgericht werken en verbinden beter en doelmatiger handelen oplevert.

IGB bestaat uit de volgende onderzoekslijnen:

 OnderzoekslijnVoorbeelden van lopend onderzoek/thema’s
1.Kansrijk opgroeienVersterken van opvoedingsvaardigheden ter preventie van overgewichtGecombineerde leefstijlinterventiesJeugdgezondheidszorg
2.Gezonde leefomgevingAfweging van Gezondheid in ruimtelijke planprocessen
3.Inwonersparticipatie & burgerwetenschapGemeenten Samen GezondSupermarktSafariCorona Monitor Plus
4.Lerend monitorenGroen, gezond en in bewegingVersterking kennisinfrastructuur
5.Preventie in zorgLeefstijlloket Radboudumc
6.Vitaal ouder worden 

Binnen de onderzoekslijn ‘Kansrijk opgroeien’ worden praktijkvragen uit de jeugdgezondheidszorg oppakt. Dit kan gaan over alle thema’s die spelen binnen de JGZ met betrekking tot kinderen van -9 maanden tot 18 jaar, leerlingen op het ROC of over werkprocessen. Het kunnen vragen of knelpunten zijn waar professionals uit de JGZ tegenaan lopen, maar ook vragen vanuit de gemeente of ouders. Vinden van een wetenschappelijk antwoord op deze vragen om meer kennis te verkrijgen over het onderwerp en een oplossing aan te bieden voor de praktijk.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met:
Dr. Jeannine Hautvast – Infectieziekten  (jeannine.hautvast@radboudumc.nl )
Dr. Emilie Ruiter – Jeugdgezondheidszorg (Integraal Gezondheidsbeleid) (Emilie.Ruiter@radboudumc.nl)