Spring naar content

Radboud universitair medisch centrum / Radboud Universiteit Nijmegen

AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en het Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. We doen praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en integraal gezondheidsbeleid.

Infectieziekten
Sinds de start van AMPHI-Infectieziekten in 2006, ligt een belangrijke focus van het onderzoek op het thema vaccinatie acceptatie. Daarin is en wordt onderzoek gedaan naar determinanten van vaccinatie bereidheid, besluitvorming inzake het al dan niet kiezen voor een vaccinatie en wordt dieper gefocust op het thema ‘vaccine hesitancy’. Daarnaast is er de afgelopen jaren duidelijk verbreed naar meerdere thema’s in het palet van infectieziektebestrijding. Dat betreft onder meer infecties en infectiepreventie op kwetsbare locaties en bij kwetsbare groepen; zoals het verkennen van mogelijkheden om hygiëne op basisscholen te verbeteren en het in kaart brengen van infectiepreventie in de praktijk van de thuiszorg. Tijdens en na de Q-koorts epidemie is veel onderzoek verricht naar het optreden van Q-koorts bij doelgroepen, het ontstaan van lange termijn complicaties als chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidsyndroom, en de impact daarvan op kwaliteit van leven. Op het gebeid van hepatitis B en C zijn onderzoeken gedaan naar screening en heropsporing. Specifiek t.a.v. hepatitis B is o.a. een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende vaccinatieschema’s bij primaire non-responders. Daarnaast heeft AMPHI begeleiding gegeven aan vele GGD geïnitieerde onderzoeken, die o.a. gericht waren op antibioticaresistentie en het optreden van SOA’s bij specifieke doelgroep.

Voor het jaar 2021/2022 (naast bovenstaande opties) hebben we specifiek plaats voor het doen van een stage bij een lopend promotieonderzoek. Dit onderzoek richt zich op vaccinatietwijfel bij ouders van jonge kinderen (0-4jr). Op dit moment zijn we een studie aan het opzetten waarbij we twijfel over vaccinaties van het RVP gaan meten bij ouders via diverse GGD’en. Uiteindelijk willen we deze gegevens koppelen aan de daadwerkelijke uptake van vaccins op te leeftijd van 6 maanden (met toestemming van ouders uiteraard). Er is veel te doen over twijfel rondom vaccinaties en er is nog weinig onderzoek hiernaar gedaan in de Nederlandse populatie. Binnen dit project is er zeker ruimte voor een stage.

Integraal gezondheidsbeleid (IGB)
Binnen IGB richten wij ons onderzoek op het verduidelijken, onderbouwen en versterken van Integraal gezondheidsbeleid met name op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het onder meer over het onderzoeken van verbindingen tussen preventie, zorg en welzijn zijn, maar ook tussen een individuele en een collectieve aanpak, verbindingen tussen verschillende sectoren en verbindingen tussen bewoners en professionals. We kijken daarbij vooral naar het versterken van de preventieve infrastructuur en de verbinding tussen preventie en curatie. In het dagelijks GGD werk van epidemiologie, gezondheidsbevordering, beleid en JGZ worden continue deze verbindingen gelegd, omdat wij denken dat wijkgericht werken en verbinden beter en doelmatiger handelen oplevert.

Integraal gezondheidsbeleid is heel breed. Het aanbrengen van een focus is dan ook belangrijk om heldere keuzes te kunnen maken. Binnen AMPHI IGB wordt gewerkt aan de volgende drie onderzoekslijnen:

  1. Gezonde omgeving. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren en uitnodigt tot gezond gedrag. Binnen AMPHI IGB wordt onder andere onderzoek gedaan naar het effect van Groen, Gezond in Beweging in Nijmegen en wordt onderzocht hoe het thema gezondheid op een goede en effectieve manier meegenomen kan worden in ruimtelijke planprocessen.
  2. Gezonde jeugd. Voor veel kinderen is het hebben van overgewicht iets waar ze last van hebben. Of dit nu is dat ze gepest worden, de kleding die ze leuk vinden niet passen of dat ze niet goed mee kunnen doen met sporten. Maar een groot deel van de kinderen met overgewicht heeft dit ook op volwassen leeftijd met alle gezondheidsrisico’s van dien. Binnen AMPHI IGB wordt onderzoek gedaan naar effectieve interventies op dit terrein, zowel gericht op opvoedingsvaardigheden van ouders als het effect van GLI’s voor kinderen.
  3. Gezonde ouderen. In de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020 – 2024 is een van de opgaven ‘Vitaal ouder worden’. Binnen AMPHI IGB wordt onderzoek gedaan hoe gemeenten hier met preventief ouderengezondheidsbeleid een bijdrage aan kunnen leveren.

Jeugdgezondheidszorg
Binnen AMPHI IGB wordt ook onderzoek gedaan op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. De Strategische koers Jeugdgezondheidszorg & Ontwikkelagenda 2020-2022 vormt hierbij een belangrijk kader. Specifiek lichten wij twee onderwerpen nader uit.

  1. De JGZ in een veranderende omgeving.De JGZ bevindt zich in een dynamische omgeving die vraagt om goed te kijken hoe optimaal vorm en inhoud aan de JGZ gegeven kan worden gegeven. Het streven van de JGZ is om, bij de uitvoering van haar maatschappelijke opdracht en kerntaken, adequaat in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van ouders en jeugdigen. Tevens is het de wens om de toegevoegde waarde van de preventieve rol van de JGZ in de veranderende samenleving inzichtelijk te kunnen maken. Met behulp van onderzoek willen we hier een bijdrage aan leveren.
  2. Veerkracht.Binnen de jeugdgezondheid wordt gewerkt met individuele en collectieve contactmomenten. Het doel van collectieve contactmomenten is o.a. om de veerkracht van kinderen te versterken, te leren praten over hun gevoel en hen bewust te maken dat het belangrijk is om hulp te vragen aan een vertrouwd (volwassen) persoon wanneer dit nodig is. Inmiddels is wel zicht op de tevredenheid van de school, kinderen en professionals over de huidige collectieve contactmomenten, maar zicht op de effectiviteit ontbreekt nog.

Neem voor vragen contact op met:
Dr. Jeannine Hautvast – Infectieziekten  (jeannine.hautvast@radboudumc.nl )
Dr. Gerdine Franssen – Jeugdgezondheidszorg en Integraal Gezondheidsbeleid (gerdine.fransen@radboudumc.nl )