Spring naar content

Universitair Medisch Centrum Groningen

Sociale geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen leidt het onderzoeks­programma Public Health Research (PHR). Dit programma richt zich met name op:

  • the prediction and (early) detection of deteriorating health and disease, and
  • work and social participation in case of health problems

Daar staat preventie dus heel centraal in – voorspellen van risico’s en vroegopsporing.
PHR heeft daarbij drie thema’s:

  • Child and youth behaviour and development
  • Inclusive health systems
  • Work and health

Daarnaast is er recent een unit Global Health met speerpunten van Onderzoek die hieraan gekoppeld zijn.

Hieronder volgt een korte uitwerking per thema. Een deel van het onderzoek is ingebed in een academische werkplaats van de afdeling met sociaalgeneeskundige praktijkinstellingen. Voorbeelden daarvan zijn de academische werkplaats Jeugd C4Youth (www.c4youth.nl), de werkplaats publieke gezondheid Noord-Nederland (www.publiekegezondheid.nl), het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (www.kcvg.nl) en een academische werkplaats met ArboUnie .

Wat gebeurt er in Child and youth behaviour and development?

Preventie bij kinderen en jongeren kan levenslang bijdragen aan gezondheid en participatie. Schade voor of bij de geboorte kan bijvoorbeeld invloed hebben op schoolprestaties, op de kans op werk, gezinsvorming en vrijetijdsbesteding later. Inzicht in causale paden kan hier bijdragen aan de ontwikkeling van preventieve interventies, evidence over de effectiviteit daarvan is vervolgens gewenst. Doel van dit thema is bijdragen aan de kansen voor kinderen en jongeren op een gezond leven en mee kunnen doen. Dit gebeurt door het verwerven van kennis over mechanismen en effecten van preventie en behandeling en zorg in een vroeg stadium.

Voorbeelden van projecten zijn:

Effectiveness of school coaching in adolescents to prevent mental problems : een project waarin we in een trial evalueren of een gerichte begeleiding van adolescenten met psychische problemen de kans groter maakt dat ze op school kunnen blijven – financiering ZonMw.

W2-S: What Works for Severe Parenting Problems/Multiproblem Families: een groot project waarin wordt gekeken welke componenten van zorg het meest effectief zijn bij multiprobleem gezinnen, wat betreft preventie van escalatie van problemen en bevordering van succesvol afronden van school – financiering ZonMw.

Explaining socio-economic health differences from a transgenerational and life course perspective (TRANSSES) (een project waarin wordt gekeken naar de sociaal-economische gezondheidsverschillen, de overdracht daarvan tussen generaties en de mogelijkkheden om hierop te interveniëren.

Wat gebeurt er in inclusive health systems?

Insteek is hier het zo organiseren van zorgsystemen dat preventie en participatie maximaal worden ondersteund. Hierbij ligt het accent op zorgen dat kwetsbare groepen ook, en juist, bereikt worden, vandaar ‘inclusive’.

Voorbeelden van projecten zijn:

Improving access to quality reproductive, maternal and newborn Health in intra- and postpartum period in India: een project waarin wordt nagegaan of gerichte zorg en anticonceptie na de geboorte volgende zwangerschapsuitkomsten verbetert, in Rajasthan, een groot en relatief arm gebied in Noord-India – financiering USAid.

The role of professionals and health systems in decreasing health literacy demands: een project waarin wordt nagegaan of door trainen van professionals en aanpassen van de vormgeving en organisatie van zorginstellingen de toegang van ouderen tot preventie en zorg verbetert – financiering EU.

Advancing chronic kidney disease prevention: Understanding and reducing adverse outcomes among low-health-literate patients en Bridging the gap: health literacy interventions for patients and for professionals to improve the quality of kidney disease care Twee gekoppelde projecten waarin wordt nagegaan wat het effect is van lage health literacy (gezondheidsvaardigheden) op nierziekte en hoe we de informatie voor deze doelgroep kunnen verbeteren.

Improving illness perceptions in chronically ill low skilled workers and their partners: development of an intervention for use in occupational healthcare. Project met als doel het ontwikkelen van een interventie voor lager geschoolde werknemers met een chronische ziekte en hun partner, waarbij drie kernelementen worden gecombineerd: ziektepercepties, gezondheidsvaardigheden en betrekken sociale omgeving; het implementeren en evalueren van de interventie in de arbogerelateerde zorg door middel van het trainen van bedrijfsartsen– financiering ZonMw

Wat gebeurt er in Work and health?

Goed werk is goed voor de gezondheid en een gezond werkleven is belangrijk voor het individu en de maatschappij. Vandaag hebben werkenden te maken met veranderend werk en een veranderende arbeidsmarkt. Niet iedereen is in staat gezond en duurzaam de pensioenleeftijd te bereiken. Doel van het thema “Work and Health” is bijdragen aan gezond en duurzaam werkleven en omvat zowel onderzoek op terrein van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Dit gebeurt door het verwerven van kennis over mechanismen en effecten van preventie en begeleiding/behandeling in longitudinaal observationeel en interventie-onderzoek.

Voorbeelden van projecten zijn:

Today’s youth is tomorrow’s workforce: generation Y at work. Een groot project dat de relatie tussen psychische gezondheid en werk vanuit een levensloopperspectief bij jonge werkenden bestudeert. De resultaten kunnen helpen jongeren te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk – financiering NWO-VICI

The effect of health behaviors and working conditions on employment among individuals with a chronic disease (onderzoek waarin het effect van ongezonde leefstijl, slechte werkomstandigheden en behoud van werk wordt onderzocht bij werknemers met een chronische ziekte. Het gebruik van een grote longitudinale dataset (Lifelines) en CBS data maken het mogelijk om unieke ziekte-specifieke analyses uit te voeren en gezondheids­trajecten en werkresultaten in de loop van de tijd te onderzoeken bij verschillende groepen werknemers met gezondheidsklachten – financiering ZonMw en UWV

Wat gebeurt er in de unit Global Health?

De afdeling sociale geneeskunde heeft recent een unit Global health opgezet. Er zijn drie thema’s te onderscheiden:

  • Safe Motherhood, samen met het aan John Hopkins gelieerde JHPIEGO consortium
  • Kosteneffectiviteit en betaalbaarheid van public health interventies, inclusief farmaco-economie: bijvoorbeeld: VITAL over betere vaccins voor ouderen (griep, pneumo en zoster) en VALUE Dx over betere diagnostiek om infecties met lagere luchtwegen te bestrijden – subsidie Europese Unie.
  • Duurzaamheid en versterking van gezondheidssystemen; bijvoorbeeld Scaling-up NCD Interventions in South-East Asia ” (SUNI-SEA), gericht op de preventie en bestrijding van chronische ziekten in Myanmar, Vietnam en Indonesië te verbeteren -subsidie Europese Unie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dr. Jessie Hermans, arts M&G; a.j.m.hermans@umcg.nl