Spring naar content

Zorg voor mensen, mensen voor de zorg.

De directie Publieke Gezondheid (PG) richt zich op het bevorderen van de gezondheid van de bevolking, het voorkomen van ziekten, het voorzien in een structuur voor het opvangen van (volks)gezondheidsgevolgen van crises en rampen, de organisatie van de publieke gezondheidszorg en ethische vragen en dilemma’s in de zorgverlening. In het oog springende dossiers van de directie zijn: lokaal gezondheidsbeleid met bijzondere aandacht voor het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, infectieziektebestrijding, het rijksvaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken naar kanker en andere screeningsprogramma’s,  jeugdgezondheidszorg ,de voorbereiding op (gezondheids)crises en rampen en medische ethiek. PG coördineert de VWS-brede aanpak van antibioticaresistentie. Euthanasie, abortus, voortplanting en wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen, embryo’s of ander menselijk weefsel zijn terreinen, waarop de technische mogelijkheden en maatschappelijke opvattingen – en dus het beleid – zich blijven ontwikkelen. Ons preventiebeleid is gericht op vroeg opsporen van ziekten, bevorderen van een gezonde leefstijl en voorkomen dat mensen onnodig in de zorg terecht komen. Dit vraagt inzet van de gehele samenleving; VWS heeft met 70 partijen uit veld afspraken over een gezondere leefstijl gemaakt in het nationaal preventieakkoord.
Het coördinerend opdrachtgeverschap van de Gezondheidsraad, RIVM en ZonMW is belegd bij de directie PG. PG is ook gedelegeerd opdrachtgever voor de Staat van de Volksgezondheid en Zorg. Het departementale crisiscentrum, DCC (met 24×7 uurs bereikbaarheid) is bij PG ondergebracht. Ook  de coördinerend financieel adviseur voor de DGV-kolom is werkzaam bij de directie PG. En ook de CIVA voor de DGV-kolom is werkzaam bij de directie PG.

Onze belangrijkste partners zijn de gemeenten (en de VNG), de GGD’en (en hun koepel GGD GHOR-Nederland), het RIVM, de Gezondheidsraad en ZonMw. Daarnaast werken we samen met veel maatschappelijke organisaties.

Vanuit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn enkele onderwerpen prioritair voor de komende jaren voor de directie Publieke Gezondheid. In het regeerakkoord krijgen de volgende onderwerpen specifieke aandacht:
• Medische ethiek
• Nationaal Preventieakkoord
• Onbedoelde (tiener)zwangerschappen
• Depressie preventie
• Niet-invasieve prenatale test (NIPT)
• Tegemoetkoming als gebaar ter erkenning voor Q-koorts patiënten

Het is de bedoeling dat je met je opleidingsinstituut en in samenspraak met je studie/stage begeleider een opdracht formuleert. In deze opdracht moet duidelijk zijn welk vraagstuk je wil bestuderen en welke leerdoelen je zelf hebt. In het intakegesprek matchen we vervolgens jouw vraagstuk aan een van onze dossiers om afspraken te maken over gewenste resultaten, je inzet en je begeleiding.
Je krijgt een uniek kijkje in de keuken van het politieke bedrijf wat een departement nu eenmaal is. Je werkt in een team/cluster en een afdeling waarin we aandacht voor elkaar hebben. Jij bent behoorlijk zelfstandig, zeer gemotiveerd en niet benauwd hard te werken.