Spring naar content

Gecombineerde stage M&G in Havana, Cuba

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

Cuba is een ontwikkelingsland maar levensverwachting en kindersterfte, zijn vergelijkbaar met Nederland. Belangrijke oorzaak: de Cubaanse gezondheidszorg is geïntegreerd en gebaseerd op preventie, die vooral in de wijken plaatsvindt. Bewonersgroepen zijn actief betrokken en krijgen samen met de gezondheidswerkers regelmatig feedback over de wijkgezondheidstoestand door de wijkepidemioloog. Je loopt stage in een subtropisch klimaat met een niet-commerciële zorgcultuur, Public Health op één, en de overheid als verantwoordelijke. Gedurende de stage worden theorie en praktijk afgewisseld en kun je zien hoe preventie op verschillende niveaus van de zorg in de praktijk zijn werk gaat. Afhankelijk van je gekozen stage-zwaartepunt loop je ook mee in diverse instellingen : van wijk-moederhuis tot de overheidsinstantie die zich bezig houdt met preventie en gezondheidspromotie  (PROSALUD). Van een diabeteskliniek tot het Instituut voor (tropische) infectieziekten Instituto Pedro Kouri met haar onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. Voor een succesvolle stage is Spaans spreken op B1 niveau een vereiste.

Ruim 350 aios en studenten geneeskunde waren al eerder op stage in Cuba en naast vele andere artikelen zijn er in Medisch Contact inmiddels 4 artikelen over de Cubaanse zorg verschenen.

Heb jij interesse in deze stage? Mail dan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl. Wij zullen jou in contact brengen met Paul Jonas

Let op: voor een buitenlandstage geldt een andere procedure, zie hiervoor het tabblad ‘buitenlandstage’ op de Stage etalage. Voor de voorbereidingen en toestemming van RGS SBOH e.d. zijn enkele maanden nodig.

JGZ en kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek

Als AIOS ondersteun je de taken van de teamarts op het KDC. Omdat je boventallig bent kun je je eigen accenten leggen: Wil je meer ervaring op doen met onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblematiek? OF wil je meer kennis over dysmorfologie en syndromen?

Meer dan de helft van de kinderen heeft een etiologische diagnose.
De arts vormt binnen het KDC samen met de gedragsdeskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist het multidisciplinaire therapeutenteam. Daarnaast is de arts samen met de locatiemanager en gedragsdeskundige onderdeel van het beleidsteam.

Verder kun je tijdens de stage ontdekken hoe belangrijk en complex het externe ketennetwerk is bij deze doelgroep. Zo verzamel je de medische informatie bij de intake, en bereid je bezoeken van de consulterende specialisten voor: revalidatiearts, psychiater en VISIO. Maar heb je ook een verbindende rol tussen de medisch specialistische wereld en de dagelijkse werkelijkheid van thuis en het KDC, tussen medisch specialisten onderling, of tussen de problematiek van het kind en de problematiek van het systeem

Loop stage met de teamarts op een van onze KDC’s en ontdek wat jouw meerwaarde en de meerwaarde van de JGZ kan zijn voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek.

x

Geïnteresseerd in deze stage?

Neem dan contact op met Heleen Eijlders – h.eijlders-nijhuis@onstweedethuis.nl

x

Praktisch over de stage: Deze stage is per direct beschikbaar voor max 2 dagen in de week. De arts komt elke 2 weken op 1 locatie. Daarnaast is een dag in de 2 weken voor overstijgende taken. Vanwege de lang vooraf geplande intakes en medische onderzoeken, liggen de dagen op locatie van te voren vast.

x


Stage bij Veilig Thuis Drenthe

Veilig Thuis Drenthe is onderdeel van GGD Drenthe. Het is het advies- en meldpunt waar professionals en iedereen die op wat voor manier dan ook te maken krijgt met onveiligheid, terecht kan.  In de afgelopen jaren is het project “geweld hoort nergens thuis” opgezet en afgerond, wat ook duidelijk maakt wat de visie is van Veilig Thuis.

Van de leeftijden van ongeboren kind tot in de oudere leeftijd maakt Veilig Thuis zich sterk voor een veilige leefomgeving. Bij Veilig Thuis werken o.a. maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.

De stage
Als je stage gaat lopen bij Veilig Thuis, zal je in de breedte kennismaken met de gang van zaken bij Veilig Thuis. De focus zal liggen op het werk van de vertrouwensarts, wat verschillende aspecten heeft:

 • Advies geven aan medewerkers in MDO’s bij casuïstiek waarbij sociaal-medische expertise gewenst is*.
 • Advies geven aan artsen (zoals kinderartsen, revalidatie-artsen, huisartsen) en betrokkenheid bij overleg in het ziekenhuis.
 • Op huisbezoek voor het onderzoeken van letsels, uitvoeren van een topteenonderzoek of voor gesprekken waarbij sociaal-medische expertise nodig is.

* Onderwerpen van sociaal-medische expertise: risicozwangerschappen, letsels, seksueel misbruik, psychiatrie, ouderenmishandeling, medische aandoeningen, pcf.

Het is de bedoeling dat je na eerst meekijken ook in afstemming zelfstandig (deel)taken uitvoert. Binnen deze stage is een pro-actieve houding wenselijk. Naast de dagelijkse werkzaamheden die passen bij het werk van de vertrouwensarts, is er ook aandacht voor de leer- en ontwikkelingsdoelen die de aios zelf heeft opgesteld.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar j.vanvalen@veiligthuisdrenthe.nl           

Stage bij Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Zowel de arts in opleiding tot jeugdarts als de arts tot opleiding tot vertrouwensarts kunnen in deze stage leren hoe de processen binnen Veilig Thuis lopen, hoe de besluitvorming plaatsvindt, hoe de samenwerking in de keten is, hoe de veiligheid in gezinnen vergroot wordt, hoe gesprekken rondom onveiligheid te voeren etc.

Openbaar Lichaam Bonaire, Publieke Gezondheid

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

Het openbaar lichaam Bonaire is via haar afdeling Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de volksgezondheid. De visie hierbij is dat kinderen gezond opgroeien en dat volwassenen gezond oud worden. De verantwoordelijkheden van de afdeling zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De taken van Publieke Gezondheid kunnen in 4 onderdelen verdeeld worden: gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, beleid en onderzoek en rampenbestrijding.

Onder supervisie van een enthousiaste begeleider zullen bovenstaande onderwerpen worden aangesneden. De interdisciplinaire aard van werkzaamheden (preventie, infectieziekte bestrijding, epidemiologie en beleid en advies), juist in de setting van een eiland zoals Bonaire, maakt de stage interessant en zeer uitdagend. Tijdens de stage zul je je inzetten om de gezondheid van de mensen op Bonaire te verbeteren door middel van het ontwikkelen van programma’s en beleid gericht op preventie en behandeling van ziekten. Daarnaast zul je worden meegenomen in de dagelijkse routine binnen de afdeling om verdere feeling te krijgen van het werk dat Publieke Gezondheid verricht op Bonaire.

Een stageplaats op Bonaire biedt een unieke kans om jouw professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, terwijl je geniet van de secundaire arbeidsvoorwaarden die dit prachtige Caribische eiland te bieden heeft. Wil je in een warm (letterlijk) bad terecht komen binnen de afdeling Publieke Gezondheid op Bonaire, waar veel gezondheidswinst valt te behalen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Daniel van Leerdam (daniel.vanleerdam@bonairegov.com) en het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.

Praktisch:

 • De stage is eenmalig beschikbaar, minimaal voor 3 maanden, liever langer.
 • De stage is beschikbaar per 1 augustus 2023 (in overleg)
 • Het beheersen van of interesse in de lokale taal (Papiaments) is een pré
 • Plek is voor 4 dagen in de week. Er is tijd en ruimte voor onderwijsdag 1x in de week.

Review of TB and COVID integrated responses in multiple countries

This internship will focus on reviewing and documenting the experiences of various countries with their integrated TB and COVID-19 response. These insights will enhance better documentation, dissemination and implementation of proven high impact interventions for the TB technical areas.
The intern is supervised by and will report to the Task force Epidemiology and Research within the Technical division.

Stage High and Intensive Care (HIC)

De Kliniek HIC, van de zorgfunctie Acute Psychiatrie van Rivierduinen Leiden, biedt een gespecialiseerde klinische behandeling in multidisciplinair verband aan patiënten voor wie een klinische opname noodzakelijk is. De HIC Leiden bedient de Leidse regio, inclusief de Duin- en Bollenstreek, maar neemt ook patiënten op uit de regio’s Alphen aan de Rijn en Gouda. De opnames worden zo kort mogelijk gehouden en kunnen overgaan in (opname vervangende) Acute Dagbehandeling (ADB) en Intensive Home Treatment (IHT). Op de kliniek vind je patiënten met uiteenlopende, ernstige, acute psychiatrische ontregelingen. Het is een dynamische afdeling, die dagelijks een nieuwe, onverwachte uitdaging biedt: flexibiliteit, creativiteit en goede onderlinge samenwerking zijn hierin onmisbaar!

De kliniek HIC van Rivierduinen bevindt zich op loopafstand van NS-station Leiden.
De afdeling bestaat uit 33 high care bedden en 20 medium care bedden. Op de High Care zijn ook een afzonderingskamer, een oefenhuiskamer voor individuele begeleiding en een intensive care unit met extra-beveiligde kamers en IC-ruimtes.
We werken volgens het HIC-model (van Mierlo & Bovenberg, 2013). Dit betekent veel aandacht voor een herstelgerichte benadering, het terugdringen van dwang en drang en een benadering gericht op korte opnames die tot doel hebben het zelfstandig(er) functioneren weer mogelijk te maken en de ambulante zorg (weer) op te pakken.
De opnameafdeling vervult een belangrijke rol bij de opvang en behandeling van zowel mensen met een nieuw ontstaan psychiatrisch toestandsbeeld als mensen die decompenseren tijdens een lopende behandeling. Dit betekent een nauwe samenwerking met het ambulant veld: de crisisdienst/intensive home treatment (IHT), poliklinieken, wijkteams en VIP-teams (vroege interventie bij psychoses).

Als aios participeer je in de diensten na kantoortijd. Het systeem van diensten is nog onderhevig aan veranderingen. Als richtlijn geldt dat je moet rekenen op 3 á 4 avonddiensten (van 17.00u tot 23.00u) en een weekeind-dag per maand, na een inwerkperiode.

Je neemt deel aan het lokaal onderwijs van de opleiding van Rivierduinen (maandagmiddag). Drie keer per week vindt aansluitend aan de centrale ochtendoverdracht een korte casuïstiekbespreking plaats (dinsdag/donderdag/vrijdag). Daarnaast wordt door de Leidse zorgfunctie Acuut voor alle arts-assistenten aanvullend praktisch onderwijs aangeboden (donderdagmiddag).
Je wordt uitgenodigd voor de Jelgersma-lezingen in het LUMC (maandelijks op dinsdagmiddagen) en de refereeravonden in consortiumverband (4 á 5x per jaar op donderdagavonden).

Wat ga je leren?

 • Je komt terecht in een team met meerdere psychiaters, 3-4 aios, en enkele anios, een verpleegkundig specialist (i.o.) en ervaringsdeskundigen. We werken in de acute setting ook nauw samen met de collega’s van de crisisdienst.
 • Een acute opname op een psychiatrische afdeling is vaak voor zowel de patiënt als de omgeving en de behandelaren een moment van intensivering van de zorg. Bij patiënten die nog nooit eerder zijn opgenomen is diagnostiek een belangrijk doel, waarbij observatie een belangrijk element is. Als aiosga je je bekwamen in de diagnostiek van nieuwe, vaak ernstige, psychiatrische beelden. Ook het begeleiden van patiënten en hun omgeving bij een crisis is een belangrijk onderdeel van je werk, wat specifieke vaardigheden vraagt op het gebied van systemische interventies, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.
 • Bij patiënten die decompenseren tijdens een al lopende behandeling is een acute opname ook een moment van evaluatie. De uitdaging ligt er dan, om in samenwerking met de ambulante behandelaar, het doel van de opname helder te formuleren en in te passen in de lopende behandeling, op een zinvolle manier.
 • De behandeling op de afdeling vindt plaats in multidisciplinair verband, met een zeer complexe patiëntenpopulatie. Je leert de invalshoeken van de verschillende disciplines kennen maar leert ook hoe je het team kunt aansturen en ondersteunen in moeilijke situaties (bijvoorbeeld bij een agressieve patiënt).
 • Je ziet veel verschillende, ernstig ontregelde patiënten, zodat je meer inzicht krijgt in de ernstige verschijningsvormen van psychiatrische aandoeningen. Hierbij hoort ook een scala aan behandelingsopties, van medicamenteuze toedieningen tot gedragsmatige of verpleegkundige interventies. Je leert hoe je in crisissituaties moet handelen op een manier die de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk waarborgt.
 • Een combinatie met werken op de Spoedeisende Psychiatrie is een optie, wanneer gekozen wordt voor een langere stageduur dan een half jaar. Zie voor die stage de betreffende beschrijving.

Als je meer informatie wilt dan kun je contact opnemen met Frank Huismans (psychiater, opleider aandachtsgebied volwassenen), Anne van den Bos (psychiater, manager behandelzaken HIC) of Jan Bogers (psychiater, A-opleider).

Forensische psychiatrie

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Als aios loop je stage binnen een van de klinieken van Fivoor in Poortugaal. Je krijgt supervisie van een van de psychiaters en doet mee aan het forensisch onderwijsprogramma voor aios in opleiding tot psychiater.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.werkenbijfivoor.nl

Beleidsadvies en onderzoek

GGD IJsselland (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bewaakt, beschermt, bevordert de gezondheid van 520.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

We werken aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving
Positieve gezondheid is ons uitgangspunt. Dit betekent dat we gezondheid zien als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.

GGD IJsselland wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Over de stage
Er zijn binnen deze afdeling altijd mogelijkheden voor een onderzoeksstage. Bijvoorbeeld verdiepend onderzoek op de jongerenmonitor die dit najaar uitgevoerd wordt of de voorbereiding van de  volwassenen-ouderenmonitor 2020. 

Begeleiding door onderzoeker (verpleegkunde, MPH, epidemioloog) en arts M&G.

Wetenschappelijk onderzoek van infectieziekten, o.b.v. lopende studies

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid.

Vanaf de opsplitsing van GGD Amstelland de Meerlanden per 1 januari 2008 heeft de GGD Amsterdam een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn (plaatsen Uithoorn en De Kwakel), Ouder-Amstel (plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel), Diemen, Aalsmeer (plaatsen Aalsmeer en Kudelstaart) bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit ca. een miljoen inwoners.

Ongeveer 1300 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

Bij Team Onderzoek & Preventie, Afd Infectieziekten, GGD Amsterdam doen we onderzoek naar infectieziekten. Veel van het onderzoek richt zich op seksueel overdraagbare infecties, zoals gonorroe, HIV, syfilis of Hepatitis B, en gaat over de epidemiologie, behandeling of preventie. Daarnaast doen we ook onderzoek naar antimicrobiële resistentie, vaccinatiegraad, en sinds kort naar COVID-19. Het meest onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met collega’s van het Streeklaboratorium, de soa polikliniek, en andere afdelingen. De onderzoeksgroep bestaat uit 2 hoogleraren, 4 postdocs en 14 promovendi. Een onderzoekstage vindt plaats binnen een bestaand project en directe begeleiding vindt plaats door een promovendus en door een hoogleraar of postdoc. Er zijn meestal verscheidene opties voor een uitdagende, interessante stage op het snijvlak van public health en wetenschap.