Spring naar content

NSPOH met SHE Maastricht | 1 stage

NSPOH Utrecht

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health.

De NSPOH biedt o.a. een tweejarige opleiding aan in alle deelgebieden van de arts Maatschappij en Gezondheid (arts M+G), leidend tot een KNMG- registratie als profielarts (eerste fase) en een daaropvolgende twee jarige specialisatie die leidt tot volledige registratie als medisch specialist (tweede fase).

RIPPLE

De onderzoekslijn RIPPLE (Research & Innovation in Public Health Practice based Learning) richt zich op alle profielen binnen de opleiding arts M+G. De focus van ons onderzoek ligt op werkplekleren in de publieke gezondheid. Hierin werken we nauw samen met de School of Health Professions Education (SHE) in Maastricht.

Het doel van de onderzoekslijn is het onderbouwd doorontwikkeling van de praktijkopleiding met aandacht voor alle betrokken actoren. Een onderdeel daarvan is o.a. een gestructureerde evaluatie de praktijkopleiding met de ‘Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde’ (KOERS) in gedachte.

Sinds 2021 hebben een aantal AIOS  bij de NSPOH kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht. De onderwerpen waar ze onderzoek naar gedaan hebben waren: het leerklimaat bij de opleidingsinstellingen, best practices en leerpunten van de in 2019 vernieuwde opleiding arts M+G en de inbedding van de AIOS M+G in de organisatie.

Stage bij de NSPOH?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen bij de NSPOH kun je contact opnemen met Sheda Broer-Sadrzadeh, s.broer@nspoh.nl.  We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoek ideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden.

Leids Universitair Medisch Centrum

Bij het LUMC zullen de wetenschappelijke stages ingebed worden binnen de onderzoekslijn Prevention, Population Care & Disease Management (PrePod).

De hoofdonderwerpen zijn binnen deze onderzoekslijn:

 1. het ontwikkelen van proactieve benaderingen om individuen en groepen met een verhoogd risico op chronische en psychosociale aandoeningen te identificeren en te bereiken, met extra aandacht voor de vroege levensloop (jeugd).
 2. het ontwikkelen en evalueren van preventie programma’s, 
 3. het ontwikkelen van strategieën om de implementatie van programma’s te evalueren.

Centraal in deze onderzoekslijn staat het principe van Population Health Management, een betrekkelijk nieuw interdisciplinair vakgebied met aandacht voor duurzame gezondheidszorg en een proactief, meer op preventie gericht beleid. Dit programma is ingebed op de LUMC Campus in Den Haag (https://www.lumc.nl/org/campusdenhaag/ ), een academische werkplaats dat in samenwerking met GGDs, eerstelijns zorggroepen, GGZ, regionale ziekenhuizen en faculteit sociale wetenschappen praktijkgericht onderzoek uitvoert. Zo wordt er onder andere onderzoek gedaan binnen het actie programma Kansrijke Start,  sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen en populatiegerichte programma’s op gebied van een gezonde leefstijl.

Je werkt in een team samen met sociaal geneeskundigen, huisartsen, beleidsmakers, psychologen en epidemiologen. Als onderdeel van de stage is het mogelijk om verdiepende cursussen te volgen op gebied van Population Health Management en wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeelden van lopende sociaalgeneeskundige projecten waar AIOS bij kunnen aansluiten:

 • Ondersteuning van ouders om motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
 • Verbeteren van lokale praktijk ten aanzien van kwetsbaar ouderschap.
 • Gezonde voedselomgeving rondom scholen.
 • Nadelige levensgebeurtenissen en overgewicht bij jongeren.
 • Cardiometabole gezondheid bij Hindostaanse kinderen.
 • Beperken van intergenerationele overdracht van mentale en sociale kwetsbaarheid.
 • Rol van leefomgeving bij Corona hotspots
 • Onderzoek van sociaalgeneeskundig onderwijs.

Neem voor vragen gerust contact op met:
Prof. Dr. J.C. Kiefte-de Jong – j.c.kiefte@lumc.nl

Maastricht Universitair Medisch Centrum / Universiteit Maastricht

Voor je wetenschappelijke stage in het kader van je opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (2e fase AIOS M+G) kun je uiteraard terecht bij onze vakgroep Sociale Geneeskunde.

We geven hieronder een aantal voorbeelden van onderzoeken die bij onze vakgroep worden uitgevoerd en waar onderzoeksvragen van een aios prima in passen. De collega’s van de vakgroep staan open voor gesprek over het onderwerp in een vroeg stadium van keuze. We matchen op basis van het onderzoeksonderwerp van je interesse en de vraagstelling. Daarbij wordt ook altijd meegewogen dat het traject haalbaar moet zijn binnen de gestelde tijd.

In de vakgroep komen de vakgebieden infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, arbeid en gezondheid en sociale epidemiologie samen. We streven ernaar om verder te gaan dan individualistische perspectieven op gezondheid en om transdisciplinair en participatief onderzoek te ontwikkelen waarmee we bijdragen aan oplossingen met impact op gezondheid en ziekte.

De vakgroep Sociale Geneeskunde is qua research onderdeel van de onderzoeksschool Care And Public Health Research Institute (CAPHRI). De visie van CAPHRI is A healthy society for everyone en de missie conducting high-quality research in care and public health with societal relevance. Het onderzoek van de sociale geneeskunde sluit daar goed op aan en valt onder een van de 6 onderzoekslijnen, nl: Health Inequeties & Societal Participation. In deze onderzoekslijn wordt ook nauw samengewerkt met de afdelingen medische microbiologie en Health, Ethics & Society.

De vakgroep sociale geneeskunde wordt geleid door prof. dr. Christian Hoebe, arts-epidemioloog M+G Infectieziektebestrijding en hoogleraar sociale geneeskunde in het bijzonder infectieziektebestrijding. Ook de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid wordt door hem geleid vanuit GGD Zuid Limburg en de vakgroep Sociale Geneeskunde. Deze academische werkplaats bestaat in 2024 20 jaar en is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het veld van publieke gezondheid. De vakgroep heeft nauwe banden met de GGD’en in Limburg en Brabant op het gebied van onderwijs en coschappen, alsmede op het gebied van onderzoeksprojecten en promoties.

Onderdeel van de AWPG Limburg is de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Naast kennispartners zoals de hogescholen en universiteiten van Zuid-Limburg, werken hier ook het onderwijs van voorschool tot MBO en de jeugdzorgpartners samen met (publieke en klinische) zorg.

Grotere onderzoeksthema’s binnen de vakgroep (klik op de links voor publicaties en meer informatie):

Bezoek voor meer informatie de volgende websites:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/sociale-geneeskunde

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/faculty-of-health-medicine-and-life-sciences

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/caphri-inequity-participation-and-globalisation

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
dr. Rianne Reijs, arts M+G Jeugdgezondheidszorg:
r.reijs@maastrichtuniversity.nl ; Rianne.Reijs@ggdzl.nl
Prof. dr. Christian Hoebe, vakgroepvoorzitter sociale geneeskunde:
c.hoebe@maastrichtuniversity.nl; christian.hoebe@ggdzl.nl

Radboud universitair medisch centrum / Radboud Universiteit Nijmegen

De academische werkplaats AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Bij AMPHI wordt praktijk- en beleidsgericht onderzoek uitgevoerd op onder andere het gebied van infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Tweede fase aios kunnen bij AMPHI terecht voor begeleiding van hun onderzoeksstage. Je onderzoek kan gaan over een door jouw gekozen onderwerp gericht op de praktijk en beleid van infectieziekten, soa, reizigers, TBC en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de lopende onderzoeken bij AMPHI. Zie voor meer informatie: Infectieziektebestrijding · Academische Werkplaats AMPHI

AMPHI is verdeeld in twee onderzoeksgroepen, te weten ‘Infectieziekten’ en ‘Integraal gezondheidsbeleid’ (Jeugdgezondheidszorg hoort bij dit laatste onderwerp).

Infectieziekten
Sinds de start van AMPHI-Infectieziekten in 2006, ligt een belangrijke focus van het onderzoek op het thema vaccinatie acceptatie. Daarin is en wordt onderzoek gedaan naar determinanten van vaccinatie bereidheid, besluitvorming inzake het al dan niet kiezen voor een vaccinatie en wordt dieper gefocust op het thema ‘vaccine hesitancy’. Daarnaast is er de afgelopen jaren duidelijk verbreed naar meerdere thema’s in het palet van infectieziektebestrijding. Dat betreft onder meer infecties en infectiepreventie op kwetsbare locaties en bij kwetsbare groepen; zoals het verkennen van mogelijkheden om hygiëne op basisscholen te verbeteren en het in kaart brengen van infectiepreventie in de praktijk van de thuiszorg. Tijdens en na de Q-koorts epidemie is veel onderzoek verricht naar het optreden van Q-koorts bij doelgroepen, het ontstaan van lange termijn complicaties als chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidsyndroom, en de impact daarvan op kwaliteit van leven. Op het gebied van hepatitis B en C zijn onderzoeken gedaan naar screening en heropsporing. Specifiek t.a.v. hepatitis B is o.a. een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende vaccinatieschema’s bij primaire non-responders. Daarnaast heeft AMPHI begeleiding gegeven aan vele GGD geïnitieerde onderzoeken, die o.a. gericht waren op antibioticaresistentie en het optreden van SOA’s bij specifieke doelgroep.

Integraal gezondheidsbeleid (IGB)
Binnen IGB richten wij ons onderzoek op het verduidelijken, onderbouwen en versterken van Integraal gezondheidsbeleid met name op lokaal en regionaal niveau en versterking van de kennisinfrastructuur. Daarbij gaat het onder meer over het onderzoeken van verbindingen tussen preventie, zorg en welzijn, maar ook tussen een individuele en een collectieve aanpak, verbindingen tussen verschillende sectoren en verbindingen tussen bewoners en professionals. We kijken daarbij vooral naar het versterken van de preventieve infrastructuur en de verbinding tussen preventie en curatie. In de dagelijkse GGD praktijk en beleid van epidemiologie, gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg worden deze verbindingen continue gelegd, omdat wij denken dat wijkgericht werken en verbinden beter en doelmatiger handelen oplevert.

IGB bestaat uit de volgende onderzoekslijnen:

 OnderzoekslijnVoorbeelden van lopend onderzoek/thema’s
1.Kansrijk opgroeienVersterken van opvoedingsvaardigheden ter preventie van overgewichtGecombineerde leefstijlinterventiesJeugdgezondheidszorg
2.Gezonde leefomgevingAfweging van Gezondheid in ruimtelijke planprocessen
3.Inwonersparticipatie & burgerwetenschapGemeenten Samen GezondSupermarktSafariCorona Monitor Plus
4.Lerend monitorenGroen, gezond en in bewegingVersterking kennisinfrastructuur
5.Preventie in zorgLeefstijlloket Radboudumc
6.Vitaal ouder worden 

Binnen de onderzoekslijn ‘Kansrijk opgroeien’ worden praktijkvragen uit de jeugdgezondheidszorg oppakt. Dit kan gaan over alle thema’s die spelen binnen de JGZ met betrekking tot kinderen van -9 maanden tot 18 jaar, leerlingen op het ROC of over werkprocessen. Het kunnen vragen of knelpunten zijn waar professionals uit de JGZ tegenaan lopen, maar ook vragen vanuit de gemeente of ouders. Vinden van een wetenschappelijk antwoord op deze vragen om meer kennis te verkrijgen over het onderwerp en een oplossing aan te bieden voor de praktijk.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met:
Dr. Jeannine Hautvast – Infectieziekten  (jeannine.hautvast@radboudumc.nl )
Dr. Emilie Ruiter – Jeugdgezondheidszorg (Integraal Gezondheidsbeleid) (Emilie.Ruiter@radboudumc.nl)

Erasmus Universiteit Rotterdam – Erasmus mc

Department of Public Health

Our mission is to conduct outstanding research and provide excellent education with a discernible impact on population health at the local, national and international level. Our goals are to produce high-quality scientific publications on relevant and innovative topics, to provide excellent education that teaches students how to tackle current public health problems, and to disseminate our knowledge and expertise to support evidence-based public health policy and practice.

Research

Our research activities are embedded in two main programmes: ‘Determinants of population health and primary prevention’ and ‘Effects of screening and medical interventions on population health’.

The aim of the ‘Determinants of population health and primary prevention’ is to better understand the social and physical determinants of population health, and to develop effective primary preventive interventions to improve population health. These interventions are applied in the community, schools, working environments and health care settings.

The programme ‘Effects of screening and medical interventions on population health’ is aimed at contributing to population health by evaluating the process, effects and cost-effectiveness of health care interventions, including screening programmes, clinical interventions, palliative and end-of-life care, and efforts to control infectious disease.

Here follows an overview of our research lines, with emphasis on the topics with closest links to social medicine:

 • Youth health care

Our research supports healthy growth and development of all children. We also apply the pro-active, preventive public health approach with a combination of health and social care to other vulnerable groups such as citizens with multiple chronic conditions and frailty.  

Worldwide, socioeconomic inequalities in health and health care exist. We focus on the mechanisms that cause health inequalities among families with children, older people, and other vulnerable groups in the Netherlands, Europe and other countries.

We collaborate in the Generation R birth cohort and the INRICH network to study the mechanisms that play a role regarding health inequalities. Our focus is on the promotion of healthy lifestyles obesity prevention, determinants of health-related quality of life, and the evaluation of integrated, value-based health & social care.

Together with professionals, policymakers and individuals we develop, implement and evaluate preventive programmes and policies. For example, in the project Promising Neighbourhoods, together with partners, health inequalities are targeted by a broad community program for a promising, safe, and healthy development of youth. At the national level we have led a consortium integrating knowledge on effectiveness of interventions that promote parenting; we identify the ‘effective elements’ of parenting interventions (CIKEO).

Within the context of the overloaded healthcare and welfare systems, the ability of individuals to take care of themselves has become increasingly important. Therefore, we apply knowledge from child public health in various programmes supporting active and healthy ageing. In the SEFAC-project, the aim is to reduce the burden of individuals with a chronic condition and increase the sustainability of the health system by supporting self-management. The EFFICHRONIC-project aims to provide evidence on the positive return of investment and cost-efficiency of the application of the Chronic Disease Self-Management Programme in five European countries.

 • Infectious disease control

Infectious diseases remain an important global public health problem, especially in developing countries. HIV/AIDS, malaria and tuberculosis still challenge healthcare resources. The so-called neglected tropical diseases are far from eliminated, and newly emerging infections surprise the world continuously.

Our main research activities cover neglected tropical diseases (including various species of parasitic worm infections, leishmaniasis and leprosy), as well as tuberculosis, HIV/AIDS, HPV, and other sexually transmitted infections. We also study COVID-19, infectious diseases common in migrant populations in Rotterdam, as well as hand hygiene in healthcare settings and antimicrobial resistance. Our research methodologies include mathematical modelling, epidemiological data analysis, and behavioral studies.

Our ambition is to do research that has tangible influence on policy and practice. For example, our modelling work on the impact of HPV vaccination strategies was part of the reason why the Dutch government has recently decided to also include boys in routine HPV vaccination.

 • Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC)

We can expect many more unforeseen virus outbreaks and extreme events in the foreseeable future. But how do we protect our society from the next pandemic or disaster? Which of the lessons learnt could develop prevention and intervention measures, and how could research contribute to preparedness?

Convergence of the technical, medical and social sciences is essential for developing the next generation of approaches to disasters and pandemics. At the Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC), academics from a wide range of disciplines carry out cutting-edge research. In addition, they will collaborate with policymakers and practitioners at local, national, and international levels. Through joint efforts of founding partners Erasmus MC, Erasmus University Rotterdam and TU Delft, and other institutions, the PDPC will reduce vulnerabilities and risks and build resilience through effective disaster prevention, preparedness and recovery measures.

https://convergence.nl/pandemic-disaster-preparedness

 • Social Epidemiology

Population health varies by social determinants. Understanding and improving population health calls for an inclusion of the social conditions in which people are born, grow, live, work and age in public health research, with a focus on those in the most disadvantaged conditions.

 • Occupational health

It is an important challenge to enable persons to work longer in good health, in particular for vulnerable groups. Paid employment is an important determinant of health and health inequalities.

 • Evaluation of screening

The demand for and challenges of early detection of diseases is growing rapidly due to technological developments. We aim to quantify the effects of screening for a wide range of diseases to help individuals, clinicians and policymakers make an informed choice about the potential/most optimal implementation of screening and informed (non-) participation.

 • Medical Decision-making

Medical decision-making aims to support patients, clinicians and healthcare policymakers in making the best decisions about diagnostic, therapeutic and other medical interventions.

 • Medical care and decision making at the end of life

We all die, mostly after a period of illness and decline, during which adequate self-management, multifaceted care from professional and non-professionals caregivers, and sensible medical decision making are of the essence.

 • Health Technology Assessment and Implementation

Evidence-based efficiency of curative and preventive care is important to simultaneously optimize health outcomes by improving treatment for patients, while keeping health care costs as low as possible. To achieve this, it is important to improve methods to measure outcome and to study the implementation and evaluation of interventions within health care.

For more information about the department and specific research lines you can also take a look at our website:
https://www.publichealthrotterdam.com/research/research-lines/

https://www.publichealthrotterdam.com/

Questions?
Bianca Vierhout b.vierhout@erasmusmc.nl (secretariaat)
Wilma Stolk: w.stolk@erasmusmc.nl (stage coordinator)
Amy van Grieken: a.vangrieken@erasmusmc.nl (youth health, healthy aging)
Anja Schreijer: a.schreijer@erasmusmc.nl  (PDPC)

Missie, visie en mensen op de afdeling

Missie, visie en mensen op de afdeling

De afdeling Public and Occupational Health (POH) wil door onderzoek, onderwijs en advisering bijdragen aan een goede gezondheid en optimale zorg voor alle Nederlanders. Wij verrichten multidisciplinair en innovatief onderzoek dat aansluit op vragen uit beleid en praktijk. In het onderzoek bestrijken wij het gehele veld van de publieke gezondheidszorg.

Onderzoekers op de afdeling hebben verschillende disciplines en werken aan lokale, nationale en internationale projecten. Binnen de afdeling werken meerdere artsen M&G. Zij werken in onderzoek, onderwijs en in de opleiding M&G.

De afdeling POH biedt veel mogelijkheden voor een interessante stage, mede dankzij:

 • de aanwezigheid van ruim 70 gepromoveerde onderzoekers met ervaring in begeleiding van jonge onderzoekers;
 • expertise in verschillende vormen van onderzoek (inclusief kwalitatief onderzoek en beleidsgericht onderzoek);
 • nauwe samenwerking met verwante disciplines (bijv. met huisartsgeneeskunde en psychiatrie, over preventie in de eerste lijn).
 • een inclusief en inspirerend onderzoekklimaat, met de hiervoor noodzakelijke scholing.
 • De afdeling is onderdeel van Amsterdam Public Health

Begeleiding bij Amsterdam UMC

Bij elke wetenschappelijke stage zijn één of twee begeleiders betrokken, waaronder één gepromoveerd onderzoeker. Als afdeling hebben we heel positieve ervaringen in het begeleiden van aios M&G voor de wetenschappelijke stage van de 2e fase. Daarnaast is de afdeling sinds 2014 een erkende opleidingsinstelling voor de vrije richting en de 2e fase opleiding tot arts M&G met Ines Rupp als opleider en zijn er altijd twee of meer AIOS-en die hun hele opleiding op onze afdeling volgen.

Je sluit dus aan bij een bestaande aios en specialisten community in de sociale geneeskunde en arbeidsgeneeskunde. De artsen M&G en senior en junior onderzoekers begeleiden je graag bij het leren initiëren, uitvoeren en presenteren van onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw praktijkveld. We laten zien hoe wij zelf samenwerken met deskundigen en een verbinding leggen met zowel de praktijk en beleidsontwikkeling in Nederland.

Onze succesfactoren voor de wetenschappelijke stages:

 • we laten AIOS-en aansluiten bij bestaande onderzoeksprojecten passend bij hun interesse
 • we hebben ervaring in gebruik van eigen data vanuit praktijkinstellingen waar AIOS-en werken
 • we streven naar flexibele begeleiding op locatie en op afstand
 • je maakt gebruik van de interne kwaliteitsstructuur

Leerdoelen bij Amsterdam UMC

Je leert zelf vragen uit je praktijk identificeren, de relevantie van deze vragen benoemen, en deze vertalen tot empirisch beantwoordbare onderzoeksvragen. Maar je ziet ook hoe we dit doen in andere onderzoeksprojecten binnen de afdeling en academische werkplaatsen.

 • Er is een intern peer-review systeem waar je feedback krijgt op je analyseplan. Het analyseplan verbeter je om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je onderzoeksvragen. Betrouwbaarheid van de uitkomsten en ethische overwegingen voor de uitvoering krijgen bijvoorbeeld aandacht in deze besprekingen.
 • Je leer de resultaten van je onderzoek interpreteren, implicaties voor de praktijk af te leiden, en het gehele onderzoek schriftelijk vastleggen en mondeling presenteren. Dit doe je intern in de sectie waarin je stage loopt, maar ook binnen de afdeling en bij de NSPOH.
 • Je leert hoe academisch onderzoekers en artsen M&G binnen de afdeling samenwerken met andere deskundigen ten behoeve van eigen onderzoek en daarnaast bijdragen aan het wetenschappelijk werk van anderen.

Omschrijving onderzoeksthema’s

Bij het Amsterdam UMC zijn diverse onderzoeken mogelijk, voor alle profielen van de arts M+G zijn er mogelijkheden. Hieronder omschrijven we in grote lijnen onze onderzoeksthema’s, zo kun je inspiratie opdoen voor je eigen onderzoek. Uiteraard zijn eigen ideeën ook meer dan welkom.

 • Jeugd en gezondheid. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De lijn Jeugd & Gezondheid (J&G) richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het creëren van optimale kansen voor de jeugd om gezond en gelukkig op te groeien; van -9 maanden tot en met 18 jaar. Het onderzoek van J&G is multidisciplinair, innovatief en maatschappelijk relevant. De onderzoekers houden zich bezig met een variatie aan projecten, van het ontrafelen van risicofactoren en gezondheidseffecten, tot de ontwikkeling en evaluatie van interventieprogramma’s. Hierbij maken ze gebruik van vernieuwende methoden en denkt de jeugd actief mee.

De speerpunten van de onderzoekslijn zijn:

 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl en ontwikkeling
  • Onderzoek dat gericht is op de praktijk
  • Participatieve en innovatieve onderzoeksmethodologie
  • Inclusief onderzoek ter bevordering health equity
 • Ongelijkheid in gezondheid. Hierbij is er bijzondere aandacht aan groepen met gezondheidsachterstanden en/of problemen met toegang tot zorg. Denk aan ongelijkheden naar sociaaleconomische positie, migratieachtergrond, geslacht/gender, of woonplaats. De specifieke thema’s lopen zeer uiteen, van Covid-19 onder etnische minderheden in Amsterdam, tot gebruik van psychosociale zorg door agrariërs in Oost Nederland.
 • Gedrag en preventie. Hierbij richten wij ons op de preventie van ziekte door beïnvloeding van gedrag. Wij hebben specialisten op verschillende terreinen, zoals lichamelijke beweging, sport, voeding en roken/alcohol. Wij onderzoeken determinanten van gedrag, zoals de rol van de sociale, culturele en fysieke omgeving. Daarnaast onderzoeken wij de invoering en effecten van interventies en maatregelen in de echte wereld, van de spreekkamer tot aan Brussel.
 • Organisatie van de zorg. Dit bestrijkt het brede terrein van de ‘health services research’. Wij doen veel onderzoek naar risicocommunicatie, gezondheidskeuzen en gezondheidsvaardigheden. Ook hebben wij veel expertise in onderzoek naar de organisatie, financiering en uitkomsten van de zorg. Andere aandachtgebieden zijn onder meer patiëntveiligheid, palliatieve zorg en ethische vraagstukken. Het onderzoek strekt zich uit van de kanker- tot de infectieziekten-bestrijding.
 • Arbeidsgeneeskunde: werken is gezond. Toch worden veel gezondheidsklachten veroorzaakt door werk, en zijn ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid grote maatschappelijke problemen. Daarom zijn zowel preventie als werkhervatting zeer relevant. Wij doen onderzoek naar (1) de invloed van arbeidsomstandigheden op gezondheid, (2) bevordering van een gezonde leefstijl van werkenden, (3) preventie en behandeling van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde klachten, (4) (claim-)beoordeling en werkhervatting na ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en (5) participatie van mensen met arbeidsbeperking. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, de Polikliniek voor Mens en Arbeid en Cochrane Work zijn onderdeel van de afdeling.
 • Infectieziekten (Afdeling Infectieziekten van GGD Amsterdam). Sinds de COVID-19 pandemie staan infectieziekten in het middelpunt van de aandacht, en ook de rol die de GGD-en spelen in infectieziekten bestrijding. Onze onderzoeksgroep is gebaseerd op de GGD Amsterdam en heeft nauwe banden met de Afdelingen Infectieziekten en POH van Amsterdam UMC. Speerpunten van het onderzoek zijn: (1) seksueel overdraagbare infecties, (2) hiv en PrEP, (3) HPV, (4) hepatitis B en C, (5) antimicrobiële resistentie, (6) mpox, en (7) COVID-19. Veel van het onderzoek staat op: https://openresearch.amsterdam/ .

Partners:

 • In de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid werken wij samen met zeven Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.
  • Sarphati Amsterdam: GGD-Amsterdam en universiteiten werken samen op het terrein van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, onder andere middels het Sarphati-Cohort.
 • Sarphati-initiatief: een academische werkplaats publieke gezondheid met diverse GGD-en in de regio, onder meer gericht op infectieziekten.
 • Verder bundelt de afdeling veel van het arbeidsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundig onderzoek in Nederland. Wij zijn deel van verschillende academische werkplaatsen op het gebied van de Bedrijfsgezondheidszorg en de Verzekeringsgeneeskunde.

Lopende cohorten:

 • ABCD-studie (~8000 kinderen sinds 2003). In de ABCD-studie volgen wij meer dan 5000 kinderen vanaf de zwangerschap in 2003/2004, op onder meer lichamelijke gezondheid, psychosociaal welzijn en middelengebruik.
 • HELIUS (onder ~24.000 Amsterdammers sinds 2011). Aan het Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) cohort is ongeveer een gelijke verdeling tussen zes etnische groepen in Amsterdam: Turken, Marokkanen, Surinamers (van Creoolse of Hindoestaanse afkomst), Ghanezen en van oorsprong Nederlandse inwoners van de stad.

Stage bij het Amsterdam UMC?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen op onze afdeling, kun je contact opnemen met Mariëtte Hoogsteder (M.hoogsteder@amsterdamumc.nl ) of Margreet Harskamp (w.m.harskampvanginkel@amsterdamumc.nl ). We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoek ideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden, eventueel in samenwerking met een van onze partners.

De afdeling is sinds 2014 een erkende opleidingsinstelling voor artsen in opleiding tot arts M&G (opleider: Ines Rupp).

Universitair Medisch Centrum Groningen

Algemene informatie

UMC naam:Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Afdelingsnaam:Afdeling Gezondheidswetenschappen, Sectie Sociale geneeskunde
HoofdProf. dr. S.A. (Menno) Reijneveld
ContactpersoonDr. Netty Bos (n.bos-veneman@umcg.nl)  
BegeleidingDiverse senior onderzoekers binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG
Adres afdeling:Hanzeplein 1 | Postbus 30.001 | 9700 RB Groningen | interne huispostcode FA10
Website:https://umcgresearch.org/w/health-sciences  

M+G profielen die we graag verwelkomen:

JeugdgezondheidszorgMedische indicatiestelling en advisering
InfectieziektebestrijdingBeleid en advies
Medische MilieukundeDonorgeneeskunde
TuberculosebestrijdingVertrouwensarts
Forensische Geneeskunde  

Heb je interesse om bij onze sectie Sociale geneeskunde, afdeling Gezondheidswetenschappen, van het UMCG je wetenschappelijke stage te doen? Kijk of de onderzoekslijnen van onze afdeling, en dan met name binnen Public Health Research, passen bij jouw interesses en de vragen die je jezelf in de dagelijkse praktijk stelt. En kom vervolgens kennismaken op de NSPOH Meet & Greet of neem rechtstreeks contact op met Netty Bos. Samen ontwikkelen we je onderzoekstraject.

Wie zijn wij?

Onze afdeling Gezondheidswetenschappen doet onderzoek en verzorgt onderwijs vanuit de missie om ons te richten op preventie en het bevorderen van participatie op het gebied van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Daarmee willen wij ziekte voorkomen en zorgen dat mens en maatschappij zo gezond mogelijk oud worden. We doen samen met sociaalgeneeskundige organisaties en professionals en zetten in op versterking van de sociale geneeskunde in haar volle breedte.

Een deel van het onderzoek van de sectie Sociale geneeskunde is ingebed in de werkplaats publieke gezondheid Noord-Nederland, de academische werkplaats Jeugd C4Youth, het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde en de academische werkplaats met de ArboUnie. Naast dat we zelf veel data verzamelen, voeren we een deel van ons onderzoek uit binnen grote cohortstudies, zoals LifeLines, Pinkeltje, en TRAILS.

Wat bieden we?

Naast individuele onderzoeksbegeleiding organiseren we 4-6 wekelijkse begeleidingsbijeenkomsten met al onze AIOSsen. Deze zijn twee keer per jaar op het UMCG. De rest is online. We hebben, naar je behoefte, kamers en faciliteiten beschikbaar op de afdeling. Je krijgt een gastvrijheidsovereenkomst met toegang tot wetenschappelijke literatuur en alle onderzoeksfaciliteiten. Tenslotte ben je welkom op onze diverse onderzoeksbijeenkomsten.

We zien uit naar een kennismaking!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dr. Netty Bos, arts M+G: n.bos-veneman@umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht

De afdeling Public Health van het Julius Centrum is een afdeling waar onderzoekers en docenten samenwerken om de volksgezondheid in Nederland te bevorderen en professionals op te leiden die hieraan bij kunnen dragen. Op de afdeling werkt een vaste groep van 5 artsen M&G met verschillende profielen samen met docenten en onderzoekers met diverse achtergronden gerelateerd aan de gezondheidszorg. Er is veel ervaring met het begeleiden van aios M&G in verschillende stages, waaronder de M&G-stage en keuzestage van de 1e fase en de wetenschappelijke stage van de 2e fase. Daarnaast is de afdeling erkend als opleidingsinstelling voor de vrije richting en de 2e fase. Je sluit dus aan bij een bestaande aios community. Samen met de afdelingen Health Innovation and evaluation en Medical Humanities vormen we de afdeling PHM van het Julius Centrum, zie ook Public health, healthcare innovation and evaluation, medical humanities – UMC Utrecht

 Omschrijving onderzoeksthema’s

Op de afdeling Public Health zijn diverse onderzoeken mogelijk, voor alle profielen van de arts M+G zijn er mogelijkheden. Hieronder omschrijven we in grote lijnen onze onderzoeksthema’s, zo kun je inspiratie opdoen voor je eigen onderzoek. Uiteraard zijn eigen ideeën ook meer dan welkom.

Sterk punt van de afdeling is dat er veel samengewerkt wordt met partners in de omgeving, waaronder GGD regio Utrecht, Volksgezondheid Utrecht, maatschappelijke partners in de wijk en verschillende gemeenten in de regio. Tevens is de afdeling onderdeel van de regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

Organisatie van de preventieve en publieke zorg

 • Doorontwikkeling van het vak arts Maatschappij en Gezondheid
 • Taakherschikking als middel om artsen M+G meer in te zetten op collectief gerichte taken
 • Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen op wijkniveau
 • Het bereiken en betrekken van kwetsbare groepen bij onderzoek, bijvoorbeeld het verbeteren van medische zorg voor dak- en thuislozen in samenwerking met de eerste lijn.
 • Onderzoek GECK OP U – GezondheidsEffecten van Covid-maatregelen in Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën Provincie Utrecht; zie https://www.umcutrecht.nl/nieuws/welke-neveneffecten-hebben-coronamaatregelen

Onderzoek naar onderwijs

 • Effectiviteit van ontwikkelde onderwijsvormen, bijvoorbeeld interprofessionele simulatie en coschap in de wijk
 • Benodigde competenties in verschillende medische (vervolg)opleidingen, bijvoorbeeld: welke competenties hebben jeugdartsen nodig op gebied van niet-aangeboren hersenletsel om adequaat te kunnen handelen?
 • Benodigd onderwijs om (Public Health) competenties te bereiken.

Invloed van de leefomgeving op gezondheid

Lopende cohorten:

Stage bij het UMC Utrecht?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen bij het UMC Utrecht, kun je contact opnemen met Nienke van den Berg en Marielle Jambroes (n.m.vandenberg-5@umcutrecht.nl en m.jambroes@umcutrecht.nl). We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoeksideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden, eventueel in samenwerking met een van onze partners. De hierboven genoemde thema’s dienen vooral als inspiratie: uiteraard is je eigen idee ook welkom bij ons!