Spring naar content

Gecombineerde stage M&G in Havana, Cuba

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

Cuba is een ontwikkelingsland maar levensverwachting en kindersterfte, zijn vergelijkbaar met Nederland. Belangrijke oorzaak: de Cubaanse gezondheidszorg is geïntegreerd en gebaseerd op preventie, die vooral in de wijken plaatsvindt. Bewonersgroepen zijn actief betrokken en krijgen samen met de gezondheidswerkers regelmatig feedback over de wijkgezondheidstoestand door de wijkepidemioloog. Je loopt stage in een subtropisch klimaat met een niet-commerciële zorgcultuur, Public Health op één, en de overheid als verantwoordelijke. Gedurende de stage worden theorie en praktijk afgewisseld en kun je zien hoe preventie op verschillende niveaus van de zorg in de praktijk zijn werk gaat. Afhankelijk van je gekozen stage-zwaartepunt loop je ook mee in diverse instellingen : van wijk-moederhuis tot de overheidsinstantie die zich bezig houdt met preventie en gezondheidspromotie  (PROSALUD). Van een diabeteskliniek tot het Instituut voor (tropische) infectieziekten Instituto Pedro Kouri met haar onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. Voor een succesvolle stage is Spaans spreken op B1 niveau een vereiste.

Ruim 350 aios en studenten geneeskunde waren al eerder op stage in Cuba en naast vele andere artikelen zijn er in Medisch Contact inmiddels 4 artikelen over de Cubaanse zorg verschenen.

Heb jij interesse in deze stage? Mail dan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl. Wij zullen jou in contact brengen met Paul Jonas

Let op: voor een buitenlandstage geldt een andere procedure, zie hiervoor het tabblad ‘buitenlandstage’ op de Stage etalage. Voor de voorbereidingen en toestemming van RGS SBOH e.d. zijn enkele maanden nodig.

Stage bij Veilig Thuis Drenthe

Veilig Thuis Drenthe is onderdeel van GGD Drenthe. Het is het advies- en meldpunt waar professionals en iedereen die op wat voor manier dan ook te maken krijgt met onveiligheid, terecht kan.  In de afgelopen jaren is het project “geweld hoort nergens thuis” opgezet en afgerond, wat ook duidelijk maakt wat de visie is van Veilig Thuis.

Van de leeftijden van ongeboren kind tot in de oudere leeftijd maakt Veilig Thuis zich sterk voor een veilige leefomgeving. Bij Veilig Thuis werken o.a. maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.

De stage
Als je stage gaat lopen bij Veilig Thuis, zal je in de breedte kennismaken met de gang van zaken bij Veilig Thuis. De focus zal liggen op het werk van de vertrouwensarts, wat verschillende aspecten heeft:

  • Advies geven aan medewerkers in MDO’s bij casuïstiek waarbij sociaal-medische expertise gewenst is*.
  • Advies geven aan artsen (zoals kinderartsen, revalidatie-artsen, huisartsen) en betrokkenheid bij overleg in het ziekenhuis.
  • Op huisbezoek voor het onderzoeken van letsels, uitvoeren van een topteenonderzoek of voor gesprekken waarbij sociaal-medische expertise nodig is.

* Onderwerpen van sociaal-medische expertise: risicozwangerschappen, letsels, seksueel misbruik, psychiatrie, ouderenmishandeling, medische aandoeningen, pcf.

Het is de bedoeling dat je na eerst meekijken ook in afstemming zelfstandig (deel)taken uitvoert. Binnen deze stage is een pro-actieve houding wenselijk. Naast de dagelijkse werkzaamheden die passen bij het werk van de vertrouwensarts, is er ook aandacht voor de leer- en ontwikkelingsdoelen die de aios zelf heeft opgesteld.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar j.vanvalen@veiligthuisdrenthe.nl           

Stage bij Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Zowel de arts in opleiding tot jeugdarts als de arts tot opleiding tot vertrouwensarts kunnen in deze stage leren hoe de processen binnen Veilig Thuis lopen, hoe de besluitvorming plaatsvindt, hoe de samenwerking in de keten is, hoe de veiligheid in gezinnen vergroot wordt, hoe gesprekken rondom onveiligheid te voeren etc.

Openbaar Lichaam Bonaire, Publieke Gezondheid

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

Het openbaar lichaam Bonaire is via haar afdeling Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de volksgezondheid. De visie hierbij is dat kinderen gezond opgroeien en dat volwassenen gezond oud worden. De verantwoordelijkheden van de afdeling zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De taken van Publieke Gezondheid kunnen in 4 onderdelen verdeeld worden: gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, beleid en onderzoek en rampenbestrijding.

Onder supervisie van een enthousiaste begeleider zullen bovenstaande onderwerpen worden aangesneden. De interdisciplinaire aard van werkzaamheden (preventie, infectieziekte bestrijding, epidemiologie en beleid en advies), juist in de setting van een eiland zoals Bonaire, maakt de stage interessant en zeer uitdagend. Tijdens de stage zul je je inzetten om de gezondheid van de mensen op Bonaire te verbeteren door middel van het ontwikkelen van programma’s en beleid gericht op preventie en behandeling van ziekten. Daarnaast zul je worden meegenomen in de dagelijkse routine binnen de afdeling om verdere feeling te krijgen van het werk dat Publieke Gezondheid verricht op Bonaire.

Een stageplaats op Bonaire biedt een unieke kans om jouw professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, terwijl je geniet van de secundaire arbeidsvoorwaarden die dit prachtige Caribische eiland te bieden heeft. Wil je in een warm (letterlijk) bad terecht komen binnen de afdeling Publieke Gezondheid op Bonaire, waar veel gezondheidswinst valt te behalen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Daniel van Leerdam (daniel.vanleerdam@bonairegov.com) en het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.

Praktisch:

  • De stage is eenmalig beschikbaar, minimaal voor 3 maanden, liever langer.
  • De stage is beschikbaar per 1 augustus 2023 (in overleg)
  • Het beheersen van of interesse in de lokale taal (Papiaments) is een pré
  • Plek is voor 4 dagen in de week. Er is tijd en ruimte voor onderwijsdag 1x in de week.

Review of TB and COVID integrated responses in multiple countries

This internship will focus on reviewing and documenting the experiences of various countries with their integrated TB and COVID-19 response. These insights will enhance better documentation, dissemination and implementation of proven high impact interventions for the TB technical areas.
The intern is supervised by and will report to the Task force Epidemiology and Research within the Technical division.

Forensische psychiatrie

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Als aios loop je stage binnen een van de klinieken van Fivoor in Poortugaal. Je krijgt supervisie van een van de psychiaters en doet mee aan het forensisch onderwijsprogramma voor aios in opleiding tot psychiater.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.werkenbijfivoor.nl

Beleidsadvies en onderzoek

GGD IJsselland (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bewaakt, beschermt, bevordert de gezondheid van 520.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

We werken aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving
Positieve gezondheid is ons uitgangspunt. Dit betekent dat we gezondheid zien als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.

GGD IJsselland wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Over de stage
Er zijn binnen deze afdeling altijd mogelijkheden voor een onderzoeksstage. Bijvoorbeeld verdiepend onderzoek op de jongerenmonitor die dit najaar uitgevoerd wordt of de voorbereiding van de  volwassenen-ouderenmonitor 2020. 

Begeleiding door onderzoeker (verpleegkunde, MPH, epidemioloog) en arts M&G.

Wetenschappelijk onderzoek van infectieziekten, o.b.v. lopende studies

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid.

Vanaf de opsplitsing van GGD Amstelland de Meerlanden per 1 januari 2008 heeft de GGD Amsterdam een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn (plaatsen Uithoorn en De Kwakel), Ouder-Amstel (plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel), Diemen, Aalsmeer (plaatsen Aalsmeer en Kudelstaart) bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit ca. een miljoen inwoners.

Ongeveer 1300 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

Bij Team Onderzoek & Preventie, Afd Infectieziekten, GGD Amsterdam doen we onderzoek naar infectieziekten. Veel van het onderzoek richt zich op seksueel overdraagbare infecties, zoals gonorroe, HIV, syfilis of Hepatitis B, en gaat over de epidemiologie, behandeling of preventie. Daarnaast doen we ook onderzoek naar antimicrobiële resistentie, vaccinatiegraad, en sinds kort naar COVID-19. Het meest onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met collega’s van het Streeklaboratorium, de soa polikliniek, en andere afdelingen. De onderzoeksgroep bestaat uit 2 hoogleraren, 4 postdocs en 14 promovendi. Een onderzoekstage vindt plaats binnen een bestaand project en directe begeleiding vindt plaats door een promovendus en door een hoogleraar of postdoc. Er zijn meestal verscheidene opties voor een uitdagende, interessante stage op het snijvlak van public health en wetenschap.

Verbetering en vernieuwing in de JGZ initiëren, ondersteunen en borgen

Het NCJ wil bijdragen aan een sterke, kwalitatief hoogwaardige uitvoeringspraktijk en een stevige positie van de JGZ in het sociale en medische domein. Daarbij focust het NCJ zich op een drietal strategische thema’s: waardevol vakmanschap, slim samenwerken en impactvolle praktijk.

Bij Waardevol vakmanschap kun je denken aan academisering, kennisontwikkeling, verbinding van praktijk en beleid met onderzoek, en verspreiding en toepassing van kennis maar ook aan inhoudelijke thema’s zoals Early Life Stress en het Van Wiechenonderzoek.
Slim samenwerken stelt de maatschappelijke uitdaging centraal en doorbreekt daarmee bestaande systemen zowel binnen als buiten de sector jeugdgezondheid. Aanhakend op de actualiteit starten, steunen en stimuleren we innovatie voor jeugd en ouders.
Vanuit de impactvolle praktijk stimuleren we de inzet van bewezen effectieve interventies het het werken vanuit een Evidence Based Practice mindset. Het NCJ is verantwoordelijk voor vijf belangrijke JGZ-interventies en werkt aan implementatie, verspreiding, borging en doorontwikkeling hiervan.

Er is bij het NCJ dus een veelheid aan onderwerpen waarop een stage in overleg kan worden vormgegeven.

Samen met de aios wordt gezocht naar een passende opdracht. Er wordt gezocht naar een arts M&G i.o., profiel jeugdarts

Voor meer informatie zie https://www.ncj.nl/over-het-ncj/vacatures/stage-bij-het-ncj/