Spring naar content

Onderwijsstage Sociale geneeskunde

Deze stage is beschikbaar vanaf 1 juli 2023

Wil jij je tijdens je opleiding verdiepen in het opleiden van toekomstige artsen? Wist je dat de UMCG Onderwijsgroep Sociale geneeskunde onderwijsstages aanbiedt? Zodat je door anderen te onderwijzen beter wordt in je eigen vak!

Onze Onderwijsgroep leert studenten geneeskunde te denken en handelen vanuit gezondheidsperspectief met thema’s als (collectieve) preventie, participatie, organisatie van zorg, veerkracht en kwetsbaarheid. We zijn verantwoordelijk voor het sociaalgeneeskundig onderwijs in de gehele geneeskundeopleiding. Meer informatie over ons onderwijs vind je hier.

Onze Onderwijsgroep is onderdeel van de multidisciplinaire afdeling Gezondheidswetenschappen met de secties Sociale geneeskunde, Gezondheidspsychologie, Global Health, Verpleegkundig Onderzoek en Toegepast Gezondheidsonderzoek. Bij de afdeling werken ongeveer 350 mensen, waarvan ongeveer 90 bij Sociale geneeskunde en 12 bij de onderwijsgroep. We werken nauw samen met sociaalgeneeskundige professionals en de organisaties waarin deze werken zoals GGD’en, UWV en arbodiensten.

Tijdens de onderwijsstage doe je mee in de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van sociaalgeneeskundige onderwijsactiviteiten. Afhankelijk van je eigen wensen, leerdoelen en stageperiode bepalen we gezamenlijk om welke onderwijsactiviteit dit zal gaan. Daarnaast verzorg je kleinschalig onderwijs aan coassistenten in de voor jouw dichtbij zijnde affiliatieregio in Groningen, Drenthe, Friesland of Overijssel, en geef je zo mogelijk tenminste een grootschalig college in het UMCG.

De algemene leerdoelen voor deze stage zijn dat je
• je geneeskundig specialisme en bijbehorende taken kan uitleggen aan artsen in opleiding;
• je zelf je geneeskundig specialisme beter leert begrijpen en kan plaatsen van in een breder Public Health en sociaalgeneeskundig perspectief.

Indien je in aanmerking wilt komen voor deze stageplek, dien je jouw voorkeur uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken via deze site. Het Stagebureau zal de beschikbaarheid van de stageplek bij de stage instelling uitvragen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Netty Bos, Arts Maatschappij en Gezondheid, coördinerend docent Sociale geneeskunde: n.bos-veneman@umcg.nl.

Keuzehulp over de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma

Deze stage is vanaf medio augustus 2023 beschikbaar

Vanuit de academische werkplaats AMPHI (gevestigd bij het Radboudumc) werken we aan de ontwikkeling van een online keuzehulp over de RVP 0-4 jr vaccinaties.

Het doel van deze keuzehulp is om ouders te voorzien van informatie en hen te ondersteunen in het maken van een keuze.

We zijn op zoek naar een profiel AIOS (JGZ of IZB) die in het kader van een M+G of keuzestage mee zou willen werken aan dit project.

Het gaat om het samenstellen van de inhoud van de keuzehulp, die zal bestaan uit een weergave van informatie, (beschreven) ervaringen en (ervaren) waarden. De aios zal hiertoe (in samenspraak met het onderzoeksteam) relevante informatie en ervarings- en waarden teksten selecteren, deze beschrijven e/o herschrijven en zorgen dat alles adequaat aansluit op elkaar.

Tijdens de stage ben je onderdeel van ons onderzoeksteam en sluit je aan bij verschillende overlegmomenten. Daarnaast kun je ook breder meekijken of ingezet worden bij andere onderzoeken en werkzaamheden van de academische werkplaats AMPHI.  Bij voorkeur start je na de zomervakantie in augustus of september.

Interesse in deze stage? Geef dan je voorkeur via de Stage etalage op.

Inhoudelijke vragen mogen naar jeannine.hautvast@radboudumc.nl

stage bij de medisch adviseurs van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12w zwangerschapsscreening (PSIE).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

De medisch adviseurs zijn in dienst van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM-LCI) en voeren hun werkzaamheden uit voor de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP). Tijdens deze stageperiode zal de AIOS meewerken, waar mogelijk, met de taken van de medisch adviseurs. Medisch adviseurs zijn allemaal (in opleiding tot) arts Maatschappij en Gezondheid en medisch inhoudelijk betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12de weeks screening van zwangere vrouwen (PSIE). Verder kan de AIOS tijdens de stage kennis maken met het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) en de diverse centra, die hieronder vallen. Naast dit meewerken zijn er mogelijkheden om te werken aan een stage opdracht. Op verzoek is een overzicht van mogelijke opdrachten beschikbaar. De AIOS kan ook zelf een idee voor een opdracht aandragen.

Praktisch: er is steeds plek voor 1 stagiaire tegelijk. Verder werken de medisch adviseurs deels op de regiokantoren van het RIVM in Zoetermeer, Zwolle of Eindhoven. Daarnaast werken medisch adviseurs ook regelmatig op het RIVM hoofdkantoor in Bilthoven. De AIOS sluit aan op een regiokantoor en in Bilthoven. In overleg bepaal je vanuit welk regiokantoor je je stage vervult.

Alle kansen voor alle kinderen

Deze stageplekken zijn vanaf 1 augustus 2023 beschikbaar

De afdeling Child Health van TNO biedt een aantal M+G onderzoeksstageplekken aan specifiek voor AIOS die bezig zijn met de profielopleiding jeugdarts KNMG. TNO is een inspirerende omgeving waar met uiteenlopende expertises onderzoek wordt verricht naar oplossingen in de praktijk voor maatschappelijke uitdagingen, waaronder een gezonde jeugd.

Gezond opgroeien is een recht voor alle kinderen. Vroege preventie, e-health en sociale en technologische innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. De juiste en passende zorg, ondersteuning op de juiste plek én op het juiste moment zijn van belang. Voor alle kinderen, maar des te meer voor kinderen in kwetsbare situaties.

In de afdeling Child Health werken onder andere gezondheidswetenschappers, epidemiologen, artsen, psychologen en statistici aan diverse thema’s om optimale omstandigheden te creëren om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.

Als stagiair werk je samen met collega’s en externe partners aan onderzoeksthema’s als gezonde zwangerschapsuitkomsten, gezond opgroeien en ontwikkelen, opvoedondersteuning, gezond gedrag, vaccinatiebereidheid, veilig vrijen, pesten en sociale vaardigheden.

Er zijn op dit moment twee specifieke thema’s mogelijk en de leervragen van de aios kunnen worden meegenomen. Zie hiervoor het volgende document.

Neem contact op met Jolande Anthonissen / jolanda.anthonissen@tno.nl voor meer informatie over de beschikbare stageplekken of met Maaike Beltman/ maaike.beltman@tno.nl voor informatie over specifieke onderzoeksthema’s. Neem planningmg@nspoh.nl daarbij mee in de cc

Wil je bijdragen aan zorginnovatie?

In mijn boek “ help, het ziekenhuis verdwijnt” heb ik een nieuwe visie op medische zorg beschreven. We kunnen de zorg veel beter en duurzamer en patientvriendelijker
organiseren als we beter gebruik maken van nieuwe technologien.

Ben jij geïnteresseerd in zorgvernieuwing? Denk jij ook dat we veel meer innovaties kunnen en moeten implementeren in de zorg? Wil jij meehelpen aan het anders organiseren van de zorg opdat we ook voor volgende generaties toegankelijke zorg zullen hebben? Dan is een stage bij NLC, een bouwer en investeerder in zorginnovaties, iets voor jou.

De missie van NLC is ‘ bringing science to the patient’; binnen het team expertise integration zijn we altijd op zoek naar mensen met een medische achtergrond, opdat we die kunnen verbinden aan de innovatoren en investeerders. Hoe zorgen we dat de innovaties daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg en niet slechts “ een solution in search of a problem zijn” ? NLC is een dynamische en ondernemende organisatie. Zelfredzaamheid en zelfmanagement zijn belangrijk. We zoeken stagiaires die onder goede begeleiding buiten de grenzen van de traditionele zorg durven stappen.

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS sociale geneeskunde

De meeste GGD’en bieden werknemers en AIOS geen toegang tot wetenschappelijke literatuur. Hierdoor kan wetenschappelijke literatuur niet altijd makkelijk worden verkregen en zijn er drempels bij het uitvoeren van evidence based medicine (EBM). Daarnaast kan het hinder geven bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bij de academische vorming van AIOS. Tijdens deze stage van 3 maanden (bij een fulltime aanstelling) zoek je uit welke mogelijkheden er zijn om toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS te organiseren (bv. samenwerkingen met academische werkplaatsen, universiteiten, GGD GHOR, etc.). De NSPOH heeft hier al voorwerk in gedaan en zal je op weg helpen.

Naast deze beleidsmatige opdracht zul je ook een onderzoek uitvoeren de toegang en het gebruik van wetenschappelijke literatuur door sociaal geneeskundigen in opleiding. Hoe vaak willen sociaal geneeskundigen (in opleiding) wetenschappelijke literatuur raadplegen, en hoe vaak worden ze gehinderd door onvoldoende toegang. Waarvoor gebruikt de sociaal geneeskundige in opleiding wetenschappelijke literatuur? Etc.
Deze stage-opdracht wordt begeleid door NSPOH. Je kunt deze stage doen als M&G stage of als keuzestage.

Geïnteresseerd of heb je vragen: neem dan contact op met Sheda Broer-Sadrzadeh , arts M&G en opleider NSPOH op s.broer@nspoh.nl of 06-12441902

Vakgroep Sociale geneeskunde Universiteit Maastricht; onderwijs

Het opleiden van professionals is een van de kerntaken van de arts M&G. Tijdens deze stage ligt de aandacht op het ontwikkelen, geven en/of evalueren van onderwijs binnen het coschap sociale geneeskunde of de semiarts stages JGZ (GEZP/WESP-stages).

Stage Vakgroep sociale geneeskunde:
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios, in samenspraak met de Universiteit van Maastricht, een programma gemaakt.
Enkele voorbeelden van activiteiten:
– Bijdragen aan het ontwikkelen van onderwijs voor de semiarts stages met als doel kwalitatief hoogstaande stages waardoor aankomende artsen een goede basis krijgen om in de JGZ te werken.
– Bijdragen aan het begeleiden van een groep semiartsen (intervisie dan wel inhoudelijk onderwijs).
– Bijdragen aan het geven van onderwijs binnen bachelor en/of master van de opleiding geneeskunde met onderwerpen uit de JGZ (verschillende opties mogelijk).
– Bijdragen aan inhoudelijke aspecten van het coschap sociale geneeskunde:
o De aios kan meedraaien als facultair begeleider waarbij er 12 weken lang een groep coassistenten begeleid worden die het coschap sociale geneeskunde volgen.
o Bijdragen aan de activiteiten van de coschap coördinator; bijvoorbeeld het bezoeken van praktijkinstellingen om de kwaliteit van de stages te verbeteren
– Ook zijn er mogelijkheden om te ondersteunen in het zichtbaar maken van het vak sociale geneeskunde onder geneeskunde studenten.

De aios wordt begeleid door een Jeugdarts KNMG of arts Maatschappij + Gezondheid met een aanstelling bij de Universiteit van Maastricht (en diens collega’s).

NSPOH met SHE Maastricht | 1 stage

NSPOH Utrecht

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health.

De NSPOH biedt o.a. een tweejarige opleiding aan in alle deelgebieden van de arts Maatschappij en Gezondheid (arts M+G), leidend tot een KNMG- registratie als profielarts (eerste fase) en een daaropvolgende twee jarige specialisatie die leidt tot volledige registratie als medisch specialist (tweede fase).

RIPPLE

De onderzoekslijn RIPPLE (Research & Innovation in Public Health Practice based Learning) richt zich op alle profielen binnen de opleiding arts M+G. De focus van ons onderzoek ligt op werkplekleren in de publieke gezondheid. Hierin werken we nauw samen met de School of Health Professions Education (SHE) in Maastricht.

Het doel van de onderzoekslijn is het onderbouwd doorontwikkeling van de praktijkopleiding met aandacht voor alle betrokken actoren. Een onderdeel daarvan is o.a. een gestructureerde evaluatie de praktijkopleiding met de ‘Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde’ (KOERS) in gedachte.

Sinds 2021 hebben een aantal AIOS  bij de NSPOH kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht. De onderwerpen waar ze onderzoek naar gedaan hebben waren: het leerklimaat bij de opleidingsinstellingen, best practices en leerpunten van de in 2019 vernieuwde opleiding arts M+G en de inbedding van de AIOS M+G in de organisatie.

Stage bij de NSPOH?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen bij de NSPOH kun je contact opnemen met Sheda Broer-Sadrzadeh, s.broer@nspoh.nl.  We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoek ideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden.

Stage 1e fase jeugdarts Richtlijnen JGZ en Lichamelijk Onderzoek

Aanleiding

De (covid)pandemie heeft de JGZ-uitvoeringspraktijk blijvend veranderd. Sindsdien zijn niet alle JGZ-contactmomenten meer fysiek. Soms zijn er telefonische, videobel of eHealth contactmomenten voor in de plaats gekomen. Voor sommige onderwerpen is dat prima, maar dat geldt uiteraard niet voor lichamelijke screenings.

Daarnaast vinden niet alle contactmomenten meer met dezelfde professional plaats. Volgens de richtlijnen voert een jeugdarts de opsporing van lichamelijke problemen en afwijkingen uit. Nu ziet een kind soms juist een jeugdverpleegkundige op een screeningsmoment, waardoor het lichamelijk onderzoek niet of anders aan bod komt.

De JGZ hanteert JGZ-richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar het moment van uitvoeren is vaak puur praktisch. Kinderen worden bijvoorbeeld onderzocht wanneer ze er toch al zijn voor een vaccinatie.

Het lichamelijk onderzoek voor de 0-4 jarigen betreft het hart (Richtlijn Hartafwijkingen), heupen (Richtlijn Heupdysplasie), ogen (Richtlijn Opsporen oogafwijkingen en de testes (Richtlijn niet scrotale testes NST).

Stage

Deze ontwikkelingen leveren vragen op, die passen bij een arts MG stage 1e fase. Denk aan:

  • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de momenten van lichamelijke screenings? Wat is volgens wetenschappelijke inzichten het beste moment om lichamelijke screenings uit te voeren?
  • Wat ‘mist’ de JGZ als ze kinderen op minder momenten zien en dus minder vaak lichamelijk onderzoeken?
  • Wat is het minimumaantal keer dat een jeugdarts een baby moet onderzoeken om geen problemen of stoornissen te missen?
  • Wat is het beste moment en met welke bandbreedte?
  • Welke professional kan de screening het beste uitvoeren?
  • Welke schade kan ontstaan indien er niet tijdig wordt gescreend?

Je loopt deze MG stage bij de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, een samenwerking tussen Amsterdam UMC en de JGZ-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.

Je wordt opgenomen in het netwerk van de Academische Werkplaats en hebt zowel contacten met onderzoekers als met jeugdartsen en artsen M+G van de JGZ-organisaties.

Meer info

Mariëtte Hoogsteder, m.hoogsteder@amsterdamumc.nl

Lucy Smit, l.smit@jgzkennemerland.nl / 0621854335

Verdieping in de Jeugdgezondheidszorg

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg op Aruba heeft als doelgroep kinderen van 0 t/m 18 jaar en hun verzorgers. Bij de JGZ is momenteel werkzaam: 4 verpleegkundigen, 4 artsen, 1 diëtiste (is tevens een gezonde schooladviseur), een orthopedagoog (is tevens coördinator van het gezonde schoolproject en gezonde schooladviseur) en 1 administratieve medewerker (is ook degene die de vaccinatiegegevens bijhoudt in onze ent-administratie).

De artsen van de JGZ zijn naast schoolarts ook consultatiebureau-arts (cb-arts) werkzaam bij de Stichting het Wit Gele Kruis Aruba. De 0-4 jaren zorg valt onder het Wit Gele Kruis (WGK). Het Wit Gele kruis heeft verschillende afdelingen, die aan de 0-4 jaren doelgroep zorg verlenen.
Dit zijn namelijk:
Kraamzorg – doet de intake en enige kraamzorg aan huis van de moeder die net is bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Rocio Sierra)
Ouder en Kind zorg – regelen en verlenen zorg op de cb’s (het hoofd van deze afdeling is mevr. Linda Croes)
Stevig Ouderschap – geven zorg aan de risico-ouders, die net zijn bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Maryla Solognier)
Tienermoederconsulente – zorg aan de tienermoeders (degene die deze zorg verleent is mevr. Monique Giel)

Op Aruba wordt ook de neonatale gehoorscreening (NGS) afgenomen bij de pasgeboren baby’s. Degene die dit werk coördineert is mevr. Mylene Everon. Deze afdeling valt onder de afdeling kraamzorg. We hebben verder ook veel contact met het netwerk die met kinderen en ouders werken zoals kinderartsen, sociale zaken, Fepo, Favi, voogdijraad etc.

Een stage bij ons betekent een unieke kans om te zien hoe er met weinig personeel toch een zo goed mogelijke zorg geboden wordt aan ouders en hun kinderen. Er wordt van de aios verwacht dat ze tenminste 2 consultatiebureau per week meedraaien en 1 keer per week consulten op school. Natuurlijk geven we jou de kans om gewoon je lessen in Nederland online te volgen.