Spring naar content

Jeugdartsen – NSPOH vanaf cohort maart 2024

Jeugdartsen – NSPOH vanaf cohort maart 2024

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een  aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de jou  hierbij helpen.

Het stageproces kent vijf stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt  een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces  wordt toegelicht. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stagekaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina

2. Voorbereiding

Jij bent verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. Je zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dien je het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH.

Je bent er ook verantwoordelijk voor dat  het opleidingsschema in MijnRGS klopt. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijg je 6 maanden voorafgaand aan een stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars).

Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk vier maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je zes maanden voorafgaand aan de stage een email. Vier maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen.

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage-instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl ) in de cc.

Zodra je definitief geplaatst  bent bij  een stagenstelling bespreek je met de stagebegeleider de (mogelijke) invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk vier weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

De stage interdisciplinaire/klinische samenwerking (ISK). Na JGZ-periode 2 loop je de stage interdisciplinaire/klinische samenwerking (ISK). Vanuit de JGZ-instelling als standplaats richt je je op een gezondheidsthema en een externe samenwerkingspartner die  relevant is voor de JGZ om jouw leerdoelen te behalen. De samenwerkingspartner benader je zelf en is een gezondheidsinstelling in het medisch domein met een klinische setting. Dit kan een afdeling/poli kindergeneeskunde zijn, maar ook een instelling voor kinderrevalidatie of kinder-en jeugdpsychiatrie. Ook zijn er mogelijkheden in de 1e lijn. Overleg dit met jouw instituutsopleider. Bij de keuze voor een thema en een samenwerkingspartner betrek je ook jouw praktijkopleider. Het opstellen van je stageplan doe je samen met jouw praktijkopleider

Het stagekader IKS vind je onder FAQ.

Uiterlijk vier weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl) geef je dit door in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. De meeste aios zullen de keuzestage doen bij de opleidingsinstelling waar ook de 2e JGZ-periode gedaan is. de activiteiten staan dan in het teken van verdieping/verbreding JGZ (bijv. MBO, AZC, speciaal onderwijs enz.)

Als je tijdens periode JGZ 1 e/o periode JGZ 2  al verdiepende/verbredende opleidingsactiviteiten gedaan hebt, kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Indien je zo’n andere invulling kiest heb je goedkeuring nodig van de instituutsopleider. Dit doe je per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.

Als je definitief geplaatst  bent voor de keuzestage bespreek je met de stagebegeleider de  (mogelijke) invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk vier weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stages zorg je voor l één  gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal twee keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider voeg je toe aan het stageverslag en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk zes weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is de beoordelaar van een uitgevoerde praktijktoets.
 • Na de stage het stageverslag te waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft  geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden  beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een onderdeel van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan het stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • Als een stage-instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om twee verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).