Spring naar content

In kaart brengen preventielandschap mentale gezond

GGD Flevoland verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid in opdracht van de zes gemeenten in Flevoland. De uitvoering van het wettelijk takenpakket door de GGD is essentieel voor het preventieve gezondheidsbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de algemene zorg voor publieke gezondheid voor de inwoners in Flevoland.

Over het project

GGD Flevoland is bezig met een verkenning van wat nodig is voor een goede preventie infrastructuur op het gebied van mentale gezondheid. De eerste stappen zijn gezet door middel van een onderzoek naar de risicofactoren en beschermende factoren van mentale gezondheid bij inwoners van Flevoland. De volgende stap is het gestructureerd in kaart brengen van het bestaande preventielandschap. Tijdens  de stage ga je hiermee aan de slag. Aan het einde van de stage is het duidelijk voor de GGD welke mogelijkheden er voor de GGD zijn voor het opzetten van een goede preventie infrastructuur.

Waarom?

Een goede mentale gezondheid zorgt ervoor dat mensen vaker een goede kwaliteit van leven ervaren, zich meer verbonden voelen met elkaar, productiever zijn, maatschappelijk meer participeren en succesvoller ouder worden. Onze complexe samenleving kent echter allerlei risico’s die de kans op mentale problemen en psychische stoornissen vergroten. De coronacrisis heeft het belang van een mentaal gezond Nederland en goed werkende preventie verder benadrukt.

Wie ben jij en wat neem je mee?

We zoeken iemand die het leuk vindt om bij te dragen aan preventie op het gebied van mentale gezondheid. Je vindt het leuk om een uitdaging aan te gaan en kan  goed zelfstandig werken.

Wat wij bieden

Je krijgt de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan het opzetten van een preventie infrastructuur voor mentale gezondheid. Ook doe je ervaring op met het organiseren van een domein overstijgend project. De begeleiding vindt plaats door een beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg en een AIOS M+G.

Informatie

Elise S. Beket, AIOS M+G, afdeling Maatschappelijke Zorg, e.beket@ggdflevoland.nl

Kim Franx, beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg, afdeling Maatschappelijke Zorg, k.franx@ggdflevoland.nl

Stage 1e fase jeugdarts Richtlijnen JGZ en Lichamelijk Onderzoek

Aanleiding

De (covid)pandemie heeft de JGZ-uitvoeringspraktijk blijvend veranderd. Sindsdien zijn niet alle JGZ-contactmomenten meer fysiek. Soms zijn er telefonische, videobel of eHealth contactmomenten voor in de plaats gekomen. Voor sommige onderwerpen is dat prima, maar dat geldt uiteraard niet voor lichamelijke screenings.

Daarnaast vinden niet alle contactmomenten meer met dezelfde professional plaats. Volgens de richtlijnen voert een jeugdarts de opsporing van lichamelijke problemen en afwijkingen uit. Nu ziet een kind soms juist een jeugdverpleegkundige op een screeningsmoment, waardoor het lichamelijk onderzoek niet of anders aan bod komt.

De JGZ hanteert JGZ-richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar het moment van uitvoeren is vaak puur praktisch. Kinderen worden bijvoorbeeld onderzocht wanneer ze er toch al zijn voor een vaccinatie.

Het lichamelijk onderzoek voor de 0-4 jarigen betreft het hart (Richtlijn Hartafwijkingen), heupen (Richtlijn Heupdysplasie), ogen (Richtlijn Opsporen oogafwijkingen en de testes (Richtlijn niet scrotale testes NST).

Stage

Deze ontwikkelingen leveren vragen op, die passen bij een arts MG stage 1e fase. Denk aan:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de momenten van lichamelijke screenings? Wat is volgens wetenschappelijke inzichten het beste moment om lichamelijke screenings uit te voeren?
 • Wat ‘mist’ de JGZ als ze kinderen op minder momenten zien en dus minder vaak lichamelijk onderzoeken?
 • Wat is het minimumaantal keer dat een jeugdarts een baby moet onderzoeken om geen problemen of stoornissen te missen?
 • Wat is het beste moment en met welke bandbreedte?
 • Welke professional kan de screening het beste uitvoeren?
 • Welke schade kan ontstaan indien er niet tijdig wordt gescreend?

Je loopt deze MG stage bij de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, een samenwerking tussen Amsterdam UMC en de JGZ-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.

Je wordt opgenomen in het netwerk van de Academische Werkplaats en hebt zowel contacten met onderzoekers als met jeugdartsen en artsen M+G van de JGZ-organisaties.

Meer info

Mariëtte Hoogsteder, m.hoogsteder@amsterdamumc.nl

Lucy Smit, l.smit@jgzkennemerland.nl / 0621854335

Verdieping in de Jeugdgezondheidszorg

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg op Aruba heeft als doelgroep kinderen van 0 t/m 18 jaar en hun verzorgers. Bij de JGZ is momenteel werkzaam: 4 verpleegkundigen, 4 artsen, 1 diëtiste (is tevens een gezonde schooladviseur), een orthopedagoog (is tevens coördinator van het gezonde schoolproject en gezonde schooladviseur) en 1 administratieve medewerker (is ook degene die de vaccinatiegegevens bijhoudt in onze ent-administratie).

De artsen van de JGZ zijn naast schoolarts ook consultatiebureau-arts (cb-arts) werkzaam bij de Stichting het Wit Gele Kruis Aruba. De 0-4 jaren zorg valt onder het Wit Gele Kruis (WGK). Het Wit Gele kruis heeft verschillende afdelingen, die aan de 0-4 jaren doelgroep zorg verlenen.
Dit zijn namelijk:
Kraamzorg – doet de intake en enige kraamzorg aan huis van de moeder die net is bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Rocio Sierra)
Ouder en Kind zorg – regelen en verlenen zorg op de cb’s (het hoofd van deze afdeling is mevr. Linda Croes)
Stevig Ouderschap – geven zorg aan de risico-ouders, die net zijn bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Maryla Solognier)
Tienermoederconsulente – zorg aan de tienermoeders (degene die deze zorg verleent is mevr. Monique Giel)

Op Aruba wordt ook de neonatale gehoorscreening (NGS) afgenomen bij de pasgeboren baby’s. Degene die dit werk coördineert is mevr. Mylene Everon. Deze afdeling valt onder de afdeling kraamzorg. We hebben verder ook veel contact met het netwerk die met kinderen en ouders werken zoals kinderartsen, sociale zaken, Fepo, Favi, voogdijraad etc.

Een stage bij ons betekent een unieke kans om te zien hoe er met weinig personeel toch een zo goed mogelijke zorg geboden wordt aan ouders en hun kinderen. Er wordt van de aios verwacht dat ze tenminste 2 consultatiebureau per week meedraaien en 1 keer per week consulten op school. Natuurlijk geven we jou de kans om gewoon je lessen in Nederland online te volgen.

Kennismaken met taken en werkwijze van Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt; voor slachtoffers, plegers, bezorgde omstanders en professionals. Samen werken aan een thuissituatie waar veiligheid voorop staat.
Veilig Thuis is er voor álle inwoners van de 22 gemeenten van Noord en Oost Gelderland in de leeftijd van -9 maanden tot 100+.

Tijdens je stage maak je als aios kennis met de diverse taken en werkwijze van Veilig Thuis dat door een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen in multidisciplinaire samenwerking wordt uitgevoerd. Je focus ligt daarbij op het werk van de vertrouwensarts die betrokken is bij casuïstiek waar sociaal-medische expertise gevraagd wordt zoals bij letsels, seksueel misbruik, PCF, risicozwangeren, psychiatrie en middelengebruik en medische aandoeningen. Het werk van de vertrouwensarts is zowel adviserend (binnen MDO’s) als uitvoerend (mee op huisbezoek, advies geven aan (para)medici). Het is de bedoeling dat je na eerst meekijken ook in afstemming zelfstandig (deel)taken uitvoert.
We gaan er vanuit dat de aios ook zelf leer- en ontwikkelingsdoelen heeft opgesteld. In overleg met de stagebegeleider wordt het stageprogramma zo opgesteld dat de aios hier ruimschoots aan toe komt

Stages bij de GGD Drenthe in samenspraak

GGD Drenthe is een professionele en eigentijdse gemeenschappelijke organisatie. Bij GGD Drenthe werken we met deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. GGD Drenthe voert voor de 12 gemeentes diverse (wettelijke) taken uit op het gebied van de Publieke Gezondheidszorg zoals Jeugdgezondheidszorg, Forensische Geneeskunde, Infectieziektenbestrijding etc. Wij zijn expert op het gebied van preventie en delen onze kennis met onze partners waaronder scholen, gemeenten en zorgorganisaties. GGD Drenthe biedt hiermee een breed palet van (individuele) zorg op maat tot strategisch advies aan beleidsmakers.

We bieden stages in samenspraak met de aios op basis van de leerwensen, moment van de stage en (onderzoeks-)vragen binnen de organisatie. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

 • Participeren in de werkgroep voor het inrichten van één vaccinatieloket voor de GGD
 • Ervaring opdoen in het werkveld van Veilig Thuis
 • Participeren in onderzoek vanuit de onderzoeksagenda van de GGD

Daarnaast is er ruimte voor eigen onderzoeksvragen van een aois.

Neem voor overleg over de mogelijkheden gerust contact op!

Evaluatie JGZ Prof (basisproces JGZ)

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen.
Dat is onze missie. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven!

We streven ernaar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis voor ons handelen, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We richten ons op de publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen. Dat doen we in opdracht van onze 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord met ruim 800 gemotiveerde professionals voor meer dan 1 miljoen inwoners. Daarbij hebben we aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden.

Preventie is onze kernactiviteit, gericht op een gezonde leefstijl. We streven naar een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie. En onderbouwen onze activiteiten met data: inzicht dat we delen met de samenleving.

Opdracht
Binnen de GGD Hart voor Brabant zijn we bezig met het Programma JGZ Prof.
We willen het JGZ-proces verder professionaliseren. Er zijn in totaal tien projecten. De meeste projecten zijn inmiddels geïmplementeerd. In 2022 vindt een algemene evaluatie plaats. De AIOS zal zich met name bezig houden met verdieping van wat er uit de algemene evaluatie komt en het maken van verbetervoorstellen.
Het is een beleidsstage. Je voert geen contactmomenten uit.
Ook kan het zijn dat de strategisch medisch adviseur (met aandachtsgebied Jeugd) vragen krijgt, die uitgewerkt kunnen worden door de AIOS.
We verwachten een AIOS die pro-actief is en het leuk vindt om met beleid en kwaliteit bezig te zijn.

Seksuele gezondheid

De GGD geeft voorlichting over seksuele gezondheid, soa en veilig vrijen. Op de scholen ondersteunen we bij projecten en landelijke campagnes. Ook lenen we leskisten uit. We trainen jongerenwerkers op het gebied van seksuele gezondheid binnen het jongerenwerk en we geven voorlichting op asielzoekerscentra in onze regio. Ook hebben we voor sekswerkers een spreekuur. 

Tijdens een stage bij het Centrum Seksuele Gezondheid bij GGD regio Utrecht maak je kennis met het gehele traject van triage van doelgroepen en seksualiteitshulpverlening tot preventie en curatie van soa en de zorg en monitoring rondom pre-expositieprofylaxe (PrEP) ter voorkoming van hiv. Je wordt hierbij begeleid door de artsen en verpleegkundig specialist seksuele gezondheid en stelt als doel om zelfstandig supervisie te kunnen geven over de spreekuren van de verpleegkundigen en doktersassistenten. Je leert alles over epidemiologie, surveillance, diagnostiek en behandeling van soa, beantwoordt vragen van huisartsen en specialisten en verricht zelf point-of-care onderzoek en diagnostiek naar o.a. scabiës, gonorroe, syfilis, hiv, PID, fluorklachten en niet-specifieke proctitis en urethritis.
Spreekuren vinden plaats in het Stadskantoor in Utrecht en op locatie Utrechtseweg 3E in Amersfoort.

Het is mogelijk om daarnaast je stage zelf vorm te geven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan je te bekwamen in het zelf uitvoeren van het soa-spreekuur, kennis op te doen van de seksuologie en deel te nemen aan outreach-activiteiten bij bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers.

Gemeenteplan voor tienerouders en hun kinderen tot bevordering participatie en kansrijke start

Het doel van deze stage is preventie van vroegtijdig schoolverlaten en voorkomen van hogere jeugdzorgkosten bij tienerouders en hun kinderen.

Achtergrond
Bij gemeenten ontbreekt een plan van aanpak voor tienerouders, terwijl de gemeente de regie heeft ten aanzien van het voorkomen van schoolverlaten en het bieden van jeugdzorg. Daartoe is een nieuw initiatief nodig waarbij tienerouders ondersteuning ontvangen om hun opleiding te voltooien èn zich te ontwikkelen als ouder. In het veld bestaat nog onvoldoende samenwerking rondom deze thema’s.

Wat ga je doen?
Geïnventariseerd is wat nodig is om de tienerouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Echter de signalering dient samen met de uitvoering van ondersteuning nog gerealiseerd worden in een plan dat ontwikkeld wordt door alle plaatselijke betrokkenen in de zorg.
De arts in opleiding loopt met de arts MG mee om deze samenwerking op te zetten om uiteindelijk te resulteren in een uitvoeringsplan voor de gemeente. Op deze wijze maakt de arts in opleiding kennis met beleid en verschillende ketenpartners en het krachtenveld dat hierin speelt. De AIOS schrijft hierin mee aan beleidsadviezen, uitvoeringsplan en projectplan.

Wie is betrokken?

JGZ, regisseur Jeugd van de gemeente Heerde, het onderwijs, de leerplichtambtenaar, gezinscoaches, thuisbegeleiders, ambtenaar armoede bestrijding, WMO, 1e en 2e lijn van de gezondheidszorg.

Opzetten project ‘medisch maatje’ – koppelen geneeskundestudenten aan kwetsbare groepen: academische stage Public Health

Voor het coördineren en uitvoeren van een innovatief pilot-project rondom zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid en lage gezondheidsvaardigheden zoeken wij een AIOS met affiniteit met deze doelgroep, een creatieve visie op onderwijs voor geneeskundestudenten en interesse in interprofessioneel samenwerken. Alle profielen zijn welkom!

In september 2021 starten we in samenwerking met Buurtteam Overvecht het pilot-project ‘medisch maatje’. Het project is ontstaan vanuit de constatering van medewerkers van het Buurtteam dat een deel van hun klanten niet zelfstandig naar medische afspraken kan, maar ook geen beroep kan doen op mensen uit hun eigen netwerk om mee te gaan naar deze afspraken. Bij deze klanten is vaak sprake van een lichte verstandelijke beperking en andere problematiek die tot gevolg heeft dat deze doelgroep beschikt over beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook hebben artsen niet altijd de tijd en/of de kennis om hier adequaat mee om te gaan.

In deze pilot koppelen we derdejaars bachelor geneeskundestudenten als ‘medisch maatje’ aan klanten van het Buurtteam om hen te begeleiden bij afspraken met de huisarts of specialist in praktijken en ziekenhuizen in Utrecht. Klanten hebben een extra paar oren tot hun beschikking en kunnen de afspraak voor- en nabespreken met de student. Studenten krijgen meer inzicht in de betekenis van beperkte gezondheidsvaardigheden en overige factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de doelgroep en communicatie met deze doelgroep.

De studenten krijgen vooraf een training en tijdens de looptijd van de pilot zijn er een aantal begeleide bijeenkomsten waarin ervaringen worden uitgewisseld. We willen in deze pilot onderzoeken hoe studenten en de doelgroep deze begeleiding ervaren en daarnaast is de vraag of en hoe dit project in de opleiding ingebed zou kunnen worden.

Tijdens je stage heb je een rol in:

 • het ontwikkelen en geven van de training aan geneeskundestudenten
 • het begeleiden van de reflectiebijeenkomsten
 • het contact onderhouden met het Buurtteam en de logistiek rondom de afspraken
 • het tussentijds/na afloop evalueren van de pilot (als dit binnen de looptijd van de stage past)

Daarnaast draai je mee op de afdeling Public Health van het UMC Utrecht. Je neemt deel en draagt bij aan verschillende afdelingsoverleggen. Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je ook meedraaien in diverse onderwijsvormen en andere afdelingsactiviteiten.

Wat kenmerkt jou?

 • Je hebt affiniteit met mensen met een kwetsbare gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Je vindt het leuk om een nieuw project uit de grond te stampen en durft dingen uit te proberen om daarvan te leren
 • Je hebt ervaring met of wil ervaring opdoen met het ontwikkelen en geven van trainingen en reflectiebijeenkomsten voor studenten
 • Bij voorkeur kun je starten in september of oktober 2021

Klant Contact Centrum van het Coronabedrijf

Wij zoeken per direct een aios voor de supervisie van het Klant Contact Centrum van het Coronabedrijf!

Als arts binnen het Klant Contact Centrum (KCC) van het Coronabedrijf van de GGD regio Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijke gedeelte van de werkzaamheden op dit callcenter. Uiteraard werk je onder begeleiding van een ervaren arts infectieziektebestrijding. Jij beantwoordt vragen van de callcentermedewerkers en denkt met hen mee om voor de bellende klant tot het juiste antwoord te komen. Ook beantwoord je vragen van medische professionals, zoals huisartsen. De GGD regio Utrecht levert publieke gezondheidszorg aan alle gemeenten binnen de provincie Utrecht.

Wat zijn je werkzaamheden?

Onderwerpen die aan bod komen, zijn COVID-testen, COVID-vaccinaties (onder andere indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen) en allerlei andere vragen over COVID-19 waar inwoners en professionals mee zitten. Als basis gelden de richtlijnen van het RIVM en een zelf ontwikkelde Q&A. Ook volg je de informatie uit de media en bijvoorbeeld de sites van de huisartsenverenigingen. Je werkt samen in een dynamisch team met onder andere vraagbaken, informatiespecialisten, coördinatoren en natuurlijk alle callcentermedewerkers. Er is dagelijks supervisie van een arts infectieziektebestrijding van de GGDrU. Onderling doen de artsen van het callcenter aan intervisie en je kunt deelnemen aan online nascholingen.

Op het gebied van de bestrijding van covid neem jij inhoudelijke beslissingen, zowel op casuïstiekniveau als op beleidsniveau voor alle inwoners van onze regio. Je vertaalt deze beslissingen naar de medewerkers binnen het KCC. Jij neemt deel aan overleggen met collega’s van de verschillende subteams binnen het Coronabedrijf en levert input aan ten aanzien van de kwaliteit van de (nieuwe) medewerkers op de werkvloer. Je werkt in een leuk team met bevlogen artsen en bent flexibel in het indelen van je diensten. Wanneer je interesse hebt in deze stage, plannen we een matchgesprek. Je beschikbaarheid gedurende de week wordt dan ook besproken.